Địa chí Đồng Nai

"...Công trình Địa chí Đồng Nai gồm có 5 tập Địa lý, Lịch sử, Kinh tế, Văn hoá nghệ thuật và tập Tổng quan. Bốn tập chuyên đề của công trình cung cấp cho người đọc những kiến thức cần thiết và bổ ích khi cần tìm hiểu, nghiên cứu về đất và người Đồng Nai trên các lĩnh vực như tựa đề tên tập sách đã ghi. Tập tổng quan với lời đề tựa của Giáo sư Trần Văn Giàu và hệ thống biên niên những sự kiện về lịch sử, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, xã hội...giúp người đọc có thể hình dung một cách khái quát diện mạo Đồng Nai trong tiến trình lịch sử, giúp tra cứu những vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu trong từng tập một..."

 

Trần Thị Minh Hoàng
Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Mục lục


Comments