1623 - 1673

1623

Chúa Sãi Nguyễn Phước Nguyên đặt trạm thu thuế ở Bến Nghé và Sài Gòn. Điều này cho thấy công cuộc khai phá đất phương Nam của lưu dân Việt đã đạt được những thành quả ở vùng đất mới. Vùng đất “địa đầu của Gia Định (hiểu là Nam bộ) là Mỗi Xuy (hay Mô Xoài) và Đồng Nai” trước năm 1658, theo Gia Định Thành thông  chí: “đã có lưu dân nước ta đến ở chung lộn với người Cao Miên, khai khẩn ruộng đất” (tập Trung, tr. 7). Đó là bằng cứ xác định điều kiện thực tế cho việc lập trạm thu thuế năm 1623.

1624

Nguyễn Phúc Nguyên gửi thư và tặng vật cho Toàn quyền Hà Lan ở Nam Dương (Inđônêxia) ngỏ lời mời thuyền buôn Hà Lan qua lại buôn bán với Đàng Trong. Linh mục Alexandre de Rhode và 6 giáo sĩ dòng Tên đến Đàng Trong.

1627

Quân Trịnh đánh vào lũy Thày (Quảng Trị): Chiến tranh Trịnh Nguyễn bắt đầu bùng nổ.

1632

Đàng Trong bắt đầu làm sổ hộ và định chế độ thuế

1633

Hai chiếc tàu Hà Lan từ Batavia, thủ đô Nam Dương (Inđônêxia) đến Faifo (Hội An, Đà Nẵng). Hai người của họ được phép ở lại Faifo mở cửa hàng buôn bán.

1634

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ra lệnh cấm truyền bá đạo Gia Tô.

1635

Nguyễn Phúc Nguyên chết, con là Nguyễn Phúc Lan lên kế vị.

1648

Chúa Nguyễn Phúc Lan chết, con là Nguyễn Phúc Tần kế vị.

1653

Nguyễn Phúc Tần đặt dinh Thái Khang (nay thuộc Phú Khánh).

1658

Tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất, vua nước Cao Miên là Nặc Ông Chân vi phạm biên cảnh, Khâm mạng Trấn Biên dinh, Tham mưu Minh Lộc hầu và Tiên phong Cai Đội Xuân Thắng hầu đem 3 ngàn binh đi tuần đến đồn Mỗi Xuy (hay Mô Xoài) đánh dẹp. Khi ấy địa đầu Gia Định là Mỗi Xuy (hay Mô Xoài) và Đồng Nai (tức Biên Hòa trấn) đã có lưu dân nước ta khai khẩn ruộng đất.

1673

Trịnh - Nguyễn chấm dứt chiến tranh, lấy sông Gianh làm giới hạn chia Đàng Ngoài và Đàng Trong.
Comments