1698

1698

Mùa xuân năm Mậu Dần, Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng đế (chúa Nguyễn Phước Châu) sai Thống suất Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Kính) đi kinh lược, lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định: lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên; lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu Thủ, Cai Bạ và Ký Lục để quản trị; Nha thuộc có hai ty Xá Lại để làm việc; quân binh thì có cơ đội thuyền thủy bộ tinh binh và thuộc binh để hộ vệ.

Đất đai mở rộng hơn ngàn dặm, dân số hơn 40.000 hộ, chiêu mộ những lưu dân từ châu Bố chánh trở vô Nam đến ở khắp nơi; đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia cắt địa phận; mọi người phân chiếm ruộng đất; chuẩn định thuế đinh, thuế điền và lập hộ tịch đinh điền. Từ đó, con cháu người Tàu ở Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch.

Tháng 2, chúa Nguyễn sai Cai cơ thủy quân là Nguyễn Hữu Khánh và Nguyễn Cửu Vân giữ các cửa biển.

Tháng 10, Nguyễn Hữu Khánh làm Lưu thủ dinh Trấn Biên.

Comments