1714 - 1715

1714

Nặc Thâm lại phát binh vây Nặc Yêm. Nặc Yêm ít binh cầu viện hai dinh Phiên Trấn và Trấn Biên. Thượng Xuyên làm Đô đốc Phiên Trấn đem quân tới đóng Sài Gòn, Phó tướng Trấn Biên Nguyễn Cửu Phú ra quân đóng ở Soài Rạp, thủy quân thì đóng ở Mỹ Tho làm thanh viện từ xa, rồi sai người mang thư về tâu. Chúa trả lời: “Việc ngoài biên cương ủy thác cho cả hai khanh, phải xét nên đánh giữ thế nào cho phù hợp để cõi xa yên ổn”. Trần Thượng Xuyên và Nguyễn Cửu Phú bèn đem quân hội quân với Nặc Yêm, vây Nặc Thâm ở thành La Bích. Nặc Thu - cha Nặc Thâm, dâng thư chịu tội xin lập vua mới để giữ nước. Chúa Nguyễn cho rằng việc lập vua mới hãy để đó rồi hãy bàn sau.

1715

Tháng giêng, Nặc Thâm ở thành La Bích phóng lửa đốt nhà trong thành, rồi ra cửa Nam trốn đi. Nặc Thu cũng trốn đi. Trần Thượng Xuyên và Nguyễn Cửu Phú đốc quân vào thành, thu hết các đồ khí giới. Nặc Thu nhường ngôi cho Nặc Yêm.

Tháng 2, Nặc Thâm dẫn quân Xiêm đánh cướp Hà Tiên. Mạc Cửu không phòng bị nên phải chạy về Luống Cày. Nặc Thâm cướp hết của cải đem đi.

Tháng 4, Nước Tiêm phát binh giúp Nặc Thâm. Trần Thượng Xuyên và Nguyễn Cửu Phú thấy binh lực của Nặc Yêm yếu kém bèn ban cho hết tất cả vật dụng, khí giới đã thu được ở La Bích trước đó. Kế Trần Thượng Xuyên chết. Người Trấn Biên nhớ công lao lập đền thờ. Về sau, người Minh Hương ở Gia Định cũng lập Trần Tướng quân từ để thờ Trần Thượng Xuyên (Nay dấu tích còn ở Phú Nghĩa Hội quán, quận 5, TP. HCM)

Chúa Nguyễn Phước Châu sai dinh Trấn Biên lập Văn miếu, giao cho Trấn thủ Nguyễn Phan Long, Ký lục Phạm Khánh Đức lựa chỗ đất xây dựng miếu ở địa phận hai thôn Bình Thành và Tân Lại, huyện Phước Chánh: đằng trước kề sông Phước (sông Đồng Nai), đằng sau gối núi Long Sơn.

Tháng 11, triệu Phó tướng dinh Trấn Biên là Nguyễn Cửu Phú về kinh; lấy Phó tướng Nguyễn Cửu Triêm làm Lưu thủ dinh Trấn Biên.

Nguyễn Cửu Triêm, con trưởng của Nguyễn Cửu Vân, được thăng làm Lưu thủ dinh Trấn Biên. Năm 1731, Triêm làm Giám quân cùng Trương Phước Vĩnh, Trần Đại Định đánh giặc Lào phạm biên cảnh. Triêm ở trong quân, giặc sợ như cọp. Chúa nghe được, lấy Triêm làm Thống binh dinh Trấn Biên.

Comments