1788

1788

Tháng 8, Nguyễn Ánh chiếm lại thành Gia Định. Sau đó, đặt quan công đường ở Phiên Trấn  và Trấn Biên: lấy Ký lục Vĩnh Trấn là Phạm Văn Thận làm Cai bạ Phiên Trấn, Nguyễn Doãn Thống làm Ký lục; cựu Lưu thủ Đoàn văn Khoa làm Lưu thủ Trấn Biên, Tham mưu Trương Đức Khoan làm Ký lục; phong cho Lê Văn Quân làm Khâm sai Bình tây Đô đốc Chưởng tiến quân dinh Quận công, quản lãnh tướng sĩ dinh; sai Khâm sai Thống nhung Cai cơ là Nguyễn Văn Tính giữ đạo Đồng Môn.

Lại lệnh cho các tổng, xã, thôn, phường phàm có dân lậu ngụ cư và tàn tốt của quân Tây Sơn đều cho đăng hết vào sổ hộ, kẻ không có tài sản thì làm hạng cố cùng, cho miễn thị nạp (như các món thóc, gạo, đồng, thiếc, mây, gỗ, hạt cau... không phải thuế chính cung đều gọi là thị nạp), duy lao dịch thì chịu như dân. Còn người Đường (Hoa kiều) mới hay cũ đều do Cai phủ làm sổ riêng để nộp.

– Lưu thủ Trấn Biên Đoàn Văn Khoa nhận chức không bao lâu thì chết. Tổng nhung Cai cơ Phạm Văn Nguyệt làm Lưu thủ Trấn Biên, Ký lục Trương Đức Khoan làm Cai bạ, Tham mưu Nguyễn Hương làm Ký lục.

– Đổi cửa biển Cần Giờ thuộc Trấn Biên cho về Phiên Trấn, lấy khâm sai thuộc nội Cai đội; Phan Văn Đồng làm Thủ ngự đánh thuế các thuyền buôn.

– Đặt đài hiệu lửa ở các tấn Cần Giờ, Đồng Tranh, Vũng Tàu, sai Nguyễn Văn Trương đem thủy quân đi tuần các cửa biển.

– Tháng 10, Sai các quân chia đi các đạo Đồng Môn, Quang Hóa và Ba Can để lấy gỗ ván.

– Bắt đầu đặt phủ binh: các tổng, xã, thôn, phường đều phải ghi số dân đệ nạp; kén những đinh tráng, lấy một nửa lập phủ binh, kết thành thập và ngũ để phòngviệc gấp mà đánh giữ. Bắt đầu làm thí điểm ở Phiên An, đến tháng 11 bắt đầu kén phủ binh ở dinh Trấn Biên .

– Tháng 12. Dựng kho Bốn dinh trên nền cũ kho Giản Thảo, làm thêm và mở rộng ra để chứa tô thuế cả 4 dinh vào đó.

Comments