1796

1796

– Tháng Giêng. Triệu Chưởng cơ đang làm Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Văn Nghĩa về; lấy Khâm sai thuộc nội Cai cơ Hiệu úy Hữu Chi Trung quân là Nguyễn Văn Nhân làm Lưu thủ Trấn Biên.

– Tháng 2. Làm duyệt tuyển ở 4 dinh Gia Định. Khâm sai thuộc nội Cai cơ Nguyễn Văn Câu, Lưu thủ Vĩnh Trấn Hồ Đức Vạn, Lễ bộ Nguyễn Thái Nguyên, Tả Tham tri Binh bộ Trần Phúc Tri làm quan tuyển trường Trấn Biên và Phiên Trấn.

– Tháng 3:

* Mở khoa thi lấy đỗ 273 người: 14 người trúng tam trường, 34 người trúng nhị trường và 205 trúng tam trường.

* Định lại thuế sai dư của dân biệt nạp: Dân thuộc đội đồn điền, các nậu sáp ong, các đội nậu sái phu (quét dọn), tân sài (kiếm củi), các ty nam trừu (trừu ta), quang lăng (lĩnh láng), hắc lăng (lĩnh đen) mỗi người đều nộp 3 quan mỗi năm (tức chiụ thuế cao hơn lệ cũ).

* Bốn dinh Gia Định nhiều trộm cướp, Nguyễn Ánh ra lệnh cho các dinh thần phái quân đi xét bắt để vãn hồi trật tự.

– Tháng 9. Đặt mua đường cát ở Trấn Biên: Cứ 100 cân đường giá 9 quan. Dụ các quan công đường rằng: “Đường cát dùng để đổi mua binh khí, đang cần, không bắt sản xuất không được, cho nên phải phát vốn trước để trưng mua. Thế là công tư đều lợi, không phải vét lợi của dân mà làm lợi cho nhà nước đâu. Phải thông dụ cho các hộ làm đường biết”.

 – Tháng 10. Kén thêm quân ở ba huyện Phước Long, Tân Bình và Kiến An bổ sung vào tiền chi Túc Uy dinh Tiên phong và bốn chi Trung, Tiền, Hữu, Hậu dinh Hữu quân. Dân số tổng Phước An, huyện Phước Long là 581 người, điểm thêm 170 người; dân số tổng Long Thành là 476 người điểm thêm 130 người, bổ vào Tiền chi Uy dinh Tiên phong (ĐNTLCB, II, 247).

* Chưởng cơ trấn Thuận Thành là Nguyễn Văn Hào và Chánh trấn Nguyễn Văn Chấn dâng sớ nói rằng: “38 sách man Trà Nương thuộc trấn, trước kia bị giặc giã phải dời sang ba đạo Đồng Môn, Hưng Phước và Lá Buông nay đã thành sản nghiệp nên nay xin đổi theo sổ dinh Trấn Biên để hàng năm nộp thuế”. Nguyễn Ánh chấp thuận lời tâu này. (Đầu năm 1791, dân man ở đạo Đồng Môn nổi loạn. Nguyễn Ánh sai Tống Viết Phước đem quân đóng ở Giao Loan để vỗ về ngăn giữ).

– Tháng 11. Sai Khâm sai thuộc nội Cai đội Trung quân quản đảo Côn Lôn là Nguyễn Văn Đức quản đạo Cần Giờ, kiêm hai đạo Vũng Tàu và Đồng Tranh.

Comments