1797 - 1799

1797

– Tháng 2. Lấy Hàn lâm viện chế cáo Trương Tấn Lộc làm Cai bạ Trấn Biên.

– Tháng 4:

* Triệu Khâm sai thuộc nội Cai cơ Hiệu úy Hữu chi Trung quân đang làm Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Văn Nhân về; lại lấy Khâm sai Cai cơ Lưu thủ hưu trí là Nguyễn Đạo tạm giữ chức Lưu thủ Trấn Biên.

* Lấy Ký lục Trấn Biên  là Ngô Tùng Châu làm Lễ bộ, Cai bạ Chính dinh là Nguyễn Đình Đức làm Ký lục Trấn Biên.

* Nguyễn Ánh đích thân đem binh thuyền đi đánh Qui Nhơn, tiến tận Đà Nẵng đến tháng 8 mới rút lại về Gia Định.

– Tháng 11:

* Sai Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Đạo đốc suất binh dân đến đạo Đồng Môn, dựng chòi canh (thang trông) sửa đường quan để lo việc phòng bị cho nghiêm túc. Nguyễn Ánh đến xem 10 ngày rồi về.

* Cai Cơ đạo Đồng Môn là Cao Văn Cửu và Tri bạ Nguyễn Văn Lợi xin mộ dân ngoại tịch 40 người lập làm một thuyền của đội Du lâm thuộc binh chia đi phòng thủ. Nguyễn Ánh chấp thuận đề nghị này.

1798

Tháng 5. Khâm sai Cai cơ tạm làm Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Đạo có tội bị miễn chức; lấy Khâm sai thuộc nội Cai cơ Tri Đồ gia là Nguyễn Đức Giảng làm Lưu thủ Trấn Biên.

1799

­- Tháng Giêng. Ban lệnh cấm giết trâu. Dụ rằng: “Nhân dân cày bừa, ruộng nương, nhà nước chứa chất kho tàng đều nhờ sức trâu. Trước đã có lệnh cấm mà thói quen vẫn chưa trừ, cứ mượn tiếng cúng tế, hát xướng để giết trâu cầu lợi, đó là điều người nhân giả rất thương. Nay lại nêu rõ lệnh cấm: Phàm quan văn từ lục bộ đến công đường các dinh, quan võ từ Chánh phó dinh trấn đến Thống đồn, Chánh vệ, Trưởng chi, hễ có lễ lớn phải dùng “thái lao” thì phải bẩm trước, còn đều cấm hết, ai phạm cấm thì trị nặng. Đến nơi chợ búa ở dân gian có phạm xử 70 trượng và thu 10 quan tiền thưởng cho người tố cáo. Quan sở tại không xét biết cũng bị tội lây”

– Tháng 2. Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Đức Thịnh tuổi già xin nghỉ việc; lấy Khâm sai Cai cơ chánh Tiền chi dinh Tả thủy là Tống Phước Ngạn thay

Tháng 9. Trấn Biên có lụt lớn: lúa ruộng ngập hết, nhà dân trôi mất hơn 1000 nóc, có người bị chết đuối.

Comments