1800 - 1801

1800

– Tháng Giêng. Quân Tây Sơn  phản công, bao vây Qui Nhơn và chiếm lại Phú Yên. Nguyễn Ánh  sợ quân Tây Sơn thuận theo mùa gió Bấc tấn công vào Nam nên chủ trương phòng ngự. Sai Chưởng Tiền quân Nguyễn Văn Thành kiêm Tả đồn quân ngự lâm đóng giữ Trấn Biên, Nguyễn Huỳnh Đức đóng giữ Mỹ Tho, Hoàng Viết Toàn giữ cửa biển Cần Giờ; lại lệnh cho chuyển hết lương tiền trữ ở Bình Thuận về Gia Định.

– Tháng 4:

* Hai sách người thiểu số dinh Trấn Biên là Vũ-cần-xa và Vũ-cần-dung họp nhau đánh cướp Vũ Việt. An phủ là Cà Lăng chạy trốn vào núi rừng, sai Ốc nha Xà Cốt đem hiến một thớt voi và 1 cái chiêng để xin quân đánh dẹp yên được. Cà Lăng thu họp dân giữ lệ triều cống. Bấy giờ các sách Bào Lôi, Bào Đủng, Đồng Nhai và An Côn đem nhau theo phục; hàng năm nộp thuế.

* Lệnh cho các dinh ở Gia Định thân hành đi khắp các huyện và làng ấp khuyên việc làm ruộng và trồng dâu.

* Tháng 11. Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Đức Giảng có tội bị giết. Trước, các sách Man ở Trấn Biên qui phục. Giảng phụng mệnh đi vỗ về, lại yêu sách quá chừng, dân Man khổ quá nổi dậy đánh úp Giảng. Giảng thua chạy, quan Lưu trấn bắt Giảng bỏ ngục, tịch biên gia sản và đem tội trạng tâu lên. Vua sai giết và dụ các sách Man rằng: “Triều đình thấy dân Man không yên, sai quan đến vỗ về. Giảng không tuyên dương được đức hóa của triều đình, chỉ cầu lấy lợi, vốn là có tội. Nhưng dân Man các người không đến tố cáo với triều đình, dám nổi lên làm loạn thì tội ấy cũng đáng giết. Nay tạm xem là vì hoảng hốt nên tha thứ cho. Phàm kẻ nào bắt được khí giới tức thì phải đem nộp trả. Nếu không tuân mệnh thì giết không tha”. Dụ đến, dân Man lại yên. Bèn lấy Khâm sai Thống binh Cai cơ trưởng chi Tả quân là Võ Tiến Đẩu làm Lưu thủ Trấn Biên .

1801

Tháng 5. Nguyễn Ánh đánh chiếm Phú Xuân.

Comments