1817 - 1820

1817

- Tháng 6. Định thuế người Man ở 3 đạo Đồng Môn, Hưng Phước và Băng Bột, trấn Biên Hòa đều nộp thay bằng tiền (chiêng đồng 30 chiếc, mật ong 30 cân, chiếu 22 đôi đều chiểu giá nộp tiền).

- Tháng 7. Định ngạch binh dài hạn ở Gia Định. Đến lúc này ở thành Gia Định và các trấn Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường, quân theo dài hạn chưa có định ngạch. Nay lệnh thành lập 3 vệ Bảo thành (nhất, nhị, tam), mỗi vệ 10 đội; các trấn Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường đều mộ lập 1 cơ, cơ có 10 đội, mỗi đội đều lấy 50 người, 60 người làm hạn định, sai theo thành và trấn để giữ thành trì, dẹp bắt trộm cướp. Tạp dịch đều miễn.

1818

- Tháng Giêng. Định lệnh cấm thuốc phiện ở Gia Định

- Tháng 2. Hạ lệnh cho ruộng núi, ruộng cỏ và dân đồn điền ở Gia Định phải nộp phụ vỏ đay, thu miễn thuế thân theo thứ bực khác nhau: Ruộng núi, ruộng cỏ - mỗi mẫu nộp 1 hộc thóc, nộp vỏ đay 1 cân, tha bớt tiền 30 đồng. Dân đồn điền mỗi người nộp vỏ đay 3 cân, tha bớt tiền thuế 1 tiền 30 đồng.

1819

- Tháng 11. Bộ hộ dâng tổng sách đinh điền của các dinh trấn:

Biên Hòa: số đinh 10.600 người, điền thổ 28.000 sở

(Phiên An: đinh hơn 28.000 người, điền thổ 4.800 sở; Định Tường: đinh 18.800 người, điền thổ hơn 7.000 sở; Vĩnh Thanh: số đinh hơn 37.000, điền thổ 9.900 sở; Hà Tiên: số đinh 1.500 người, ruộng 60 sở)

- Tháng 12. Gia Long qua đời, truyền ngôi cho con thứ tư là hoàng tử Đởm.

1820

- Tháng Giêng. Ngày mồng 1 (năm Mậu Ngọ) vua Minh Mạng lên ngôi Hoàng đế ở điện Thái Hòa.

­- Tháng 5. Vua Minh Mạng xuống chiếu tìm sách cũ. Do đấy, trong ngoài đều đem các bản biên chép đến dâng. Thượng thư Trịnh Hoài Đức đem dâng sách Gia Định Thành thông chí và sách Minh bột di ngư văn thảo.

- Tháng 9. Ở Biên Hòa mưa lụt. Ruộng nương, nhà cửa của nhân dân đều ngập mất. Lê Văn Duyệt lấy gạo kho 1.000 phương để chẩn cấp cho người đói. Minh Mạng nghe việc ấy phát thêm 200 quan tiền và muối, gạo chia ra để chẩn cấp.

- Tháng 10:

* Bốn trấn Vĩnh Thanh, Định Tường, Biên Hòa, Phiên An bị bão to, nước lớn, nhân dân nhiều người chết đuối. Lê Văn Duyệt trước hạ lệnh cho các trấn chiếu theo lệ bị nạn bão mà chẩn cấp, rồi làm sớ tâu lên.

* Công chúa Nguyễn Thị Anh cúng tấm biển “Đại Giác tự” cho chùa Đại Giác ở Cù Lao Phố.

Comments