1826 - 1828

1826

- Tháng Giêng. Trấn thủ Biên Hòa là Nguyễn Khả Bằng, Ký lục là Trương Quang Hải, Cai bạ là Lê Đạt Đức có tội bị miễn chức. Dân hạt Biên Hòa có người xiêu tán, bọn Bằng khinh suất ủy cho thuộc ty khám báo không đúng; lại để thóc ở kho lẫn lộn mới cũ đến nỗi mốc hỏng nhiều. Tổng trấn Gia Định thành là Lê Văn Duyệt đem việc ấy tâu lên. Khi án đã thành đều bị cách chức.

- Tháng 5. Lấy Thiêm sự bộ Lễ là Nguyễn Minh Châu làm Ký lục trấn Biên Hòa.

- Tháng 7. Lấy Vệ úy thần cơ tiển là Mai Văn Châu làm Trấn thủ Biên Hòa.

1827

- Minh Mạng nghị chuẩn về lính tuyển. Trấn Biên Hòa các xã thôn đầy đủ số đinh nên theo lệ cứ 8 đinh chọn lấy một lính.

- Tháng 8. Trấn thủ Biên Hòa là Mai Văn Châu chết, lấy Phó Vệ úy Vệ Hậu Nhi quân Thị trung là Nguyễn Hữu Thuyên làm Trấn thủ Biên Hòa.

1828

Lấy Hiệp trấn Biên Hòa là Bùi Đức Mân làm Hiệp trấn Phiên An; cử Lang trung Lễ bộ là Phạm Vũ Phái làm Tham hiệp Biên Hòa.

- Tháng 4. Chế định các đồ đo lường: phương, thưng, uyển, bát cho trong kinh ngoài trấn thống nhất. Khuê (lấy 24 hạt thóc nếp làm 1 khuê); 10 khuê là 1 loát; 10 loát là 1 sao; 10 sao là 1 thược; 10 thược là 1 hộc; 10 hộc là 1 thăng; 13 thăng là 1 phương; 10 phương là 1 trung phương; 26 thăng là 1 hộc; uyển lớn thì 30 uyển là một phương, uyển vừa thì 30 uyển là 1 trung phương; 1 bát rưỡi là 1 thăng. Phàm hộc, phương đều làm bằng gỗ; thưng, uyển, bát đều làm bằng đồng. Hộc dùng để thu chi thóc công; phương và uyển lớn dùng để thu chi gạo lương; trung phương và uyển dùng thu chi muối; thưng dùng thu chi muối gạo, bát dùng thu gạo cước.

- Tháng 7. Thi Hương ở trường Gia Định, Nghệ An, Thừa Thiên. Gia Định đỗ 16 người.

- Tháng 9. Đốc học Biên Hòa là Nguyễn Huy Cẩm ốm. Lấy Tri huyện Nghi Xuân là Thiều Nguyên Diệu làm Thự Đốc học Biên Hòa.

- Tháng 11. Hiệp trấn Biên Hòa là Nguyễn Minh Châu bị bệnh về hưu, lấy Tham hiệp Quảng Nam là Đặng Chương làm Thự Hiệp trấn.

- Tháng 12. Định ngạch thuyền ở kinh và ở ngoài. Theo đề nghị của bộ Công: Cho mỗi địa phương tùy theo công việc ít nhiều mà định ngạch số lượng thuyền, nơi nào thiếu thì đóng thêm và hạn trong 3 năm phải làm xong. Ngoài thuyền trong ngạch cùng lưu số thuyền ngoại ngạch để sai phái. Theo đó, định ngạch Biên Hòa 25 chiếc thuyền, gồm 10 chiếc thuyền son, 5 chiếc thuyền hải đạo, 5 chiếc thuyền ô, 5 thuyền lê. Ngoài ra, còn có 12 chiếc thuyền ngoại ngạch (1).(1) Qui thức:

* Thuyền hải đạo dài 6 trượng 1 thước, ngang 9 thước 8 tấc 3 phân, 46 mái chèo.

* Thuyền ô, thuyền son, thuyền sai đều dài 4 trượng 8 thước, ngang 8 thước 4 tấc, sâu 3 thước 2 tấc, 30 mái chèo.

* Thuyền lê dài 5 trượng 2 thước 6 tấc, ngang 7 thước 2 tấc, sâu 3 thước 1 tấc, 36 mái chèo.

Comments