1829 - 1831

1829

- Tháng 2. Trấn thủ Biên Hòa là Nguyễn Hữu Thuyên làm Trấn thủ Hà Tiên. Vệ úy Trang võ là Trần Văn Hựu làm Trấn thủ Biên Hòa.

- Tháng 5. Theo sổ tổng kê về hộ khẩu cả nước tất cả 719.510. Riêng 5 trấn ở Gia Định là 118.790.

- Tháng 8:

* Thự Đốc học Biên Hòa là Thiều Nguyên Diệu ốm. Lấy Giáo thụ Ứng Hòa là Bùi Danh Kỳ làm Thự Đốc học Biên Hòa.

* Thành thần Gia Định tâu báo về việc dân chúng hay bỏ quê quán mà đi ở đây đó trú ngụ, không vào sổ hộ tịch nhất định. Vua Minh Mạng thuận cho việc kê hộ tịch của dân theo quê quán của ông hoặc của cha để quản lý số đinh và tuyển lính. Ngoài ra cũng ban lệnh đăng ký người Hoa (người Thanh) nhập cư bằng đường thuyền buôn: ai muốn ở lại thì xã Minh Hương và Bang trưởng bảo kết vào sổ để cai quản, ai muốn về thì cho về nhằm việc quản lý chặt chẽ hơn.

Tháng 9:

* Định cách thưởng cho người mộ dân lập ấp ở Nam kỳ: Mỗi ấp chiêu mộ những dân ở ngoài sổ đinh được 5 suất, khai khẩn đất hoang được 50 mẫu trở lên thì thưởng 20 quan tiền; mộ được 10 suất đinh, khai khẩn được 100 mẫu trở lên thì được 40 quan tiền; mộ được 15 suất đinh, khai khẩn 150 mẫu trở lên thì được thưởng 6 quan tiền; còn hơn nữa thì cứ theo mức ấy mà tính lên.

* Đổi Tham hiệp Biên Hòa là Phạm Vũ Phác làm Hiệp trấn Phiên An; cử Lang trung Hình bộ là Ngô Bá Tuấn làm Tham hiệp Biên Hòa.

1830

- Minh Mạng định lệ về tượng binh. Biên Hòa được chuẩn y 7 thớt voi.

- Tháng 5. Hiệp trấn Vĩnh Thanh là Vũ Quýnh đổi bổ làm Hiệp trấn Biên Hòa.

- Tháng 10. Quan thành Gia Định tâu rằng: “Các trấn, thành, hạt 7 huyện: Phước Chánh, Bình An, Long Thành, Tân Minh, Vĩnh Bình, Kiến Hưng, Kiến Đăng văn học hơi thịnh, học trò ngày một nhiều, xin mỗi huyện đặt một Huấn đạo để luyện tập cho học trò giỏi”. Vua Minh Mạng y cho.

- Tháng 11. Cử Trấn thủ Biên Hòa là Trần Văn Hựu làm Trấn thủ Hà Tiên, cử Vệ úy vệ Tiên phong hữu là Phạm Phú Chung làm Trấn thủ Biên Hòa.

1831

- Hai đồn mới ở Biên Hòa là Tân Lợi, Tân Định được chuẩn cho đặt một viên thủ ngữ tuần phòng trong bản hạt và đốc thúc dân mau nộp thuế.

- Tháng 3. Chuẩn y nộp thuế thay bằng tiền cho những hộ làm nghề nến sáp ở Gia Định.

- Tháng 7. Mở khoa thi Hương ở các trường Thừa Thiên, Nghệ An, Gia Định, lấy đỗ Cử nhân tất cả 51 người. Riêng Gia Định là 19 người, nhưng khi đưa duyệt bài thi, giáng xuống hạng Tú tài 9 người “vì văn kém”.

- Tháng 11. Gia tặng chức tước cho các công thần, thân tộc và có huân lao trong cuộc khai quốc và trung hưng. Dịp này Nguyễn Hữu Cảnh (Kính) được tặng làm Khai quốc công thần, Tráng võ tướng quân, Thần cơ dinh, Đô thống, Thiếu phó; đổi tên thụy là Tráng Hoàn, phong Vĩnh An hầu.

Comments