1838

1838

– Tháng giêng. Xây đắp thành tỉnh Biên Hòa: chu vi dài suốt 338 trượng, cao 8 thước 5 tấc, dày 1 trượng 5 thước; hào đào rộng 3 trượng; cửa thành 4 cửa. Vua Minh Mạng sai phát 4000 binh dân làm việc và lại cho đây là công trình trọng đại, phái Vệ uý Vệ Tả Bảo nhị là Nguyễn Văn Gia, Thự phó Vệ úy Tiền doanh Long Võ là Phan Văn Lăng, Vệ úy vệ Tả Thủy Gia Định là Lê Văn Tự, Vệ úy vệ Bình Thuận là Tôn Thất Mậu đi coi làm.

– Tháng 3. Định quốc hiệu là nước Đại Nam.

* Định thủ phủ, thủ huyện ở các địa phương: Tỉnh Biên Hòa thì phủ Phước Long, huyện Nghĩa An.

* Bãi bỏ chức Cai trưng thuế trường các địa phương ở kinh và tỉnh ngoài.

* Bố chính Biên Hòa Phạm Duy Trinh dâng tập tỉnh an: 6 tỉnh Nam kỳ ruộng đất màu mỡ, xin đến cuối năm đều chiểu theo lệnh ruộng bỏ hoang khai thêm trong hạt theo số đinh chia phần nghị định thưởng phạt để tỏ khuyên răn.

* Định lại lệ khóa thanh tra ở các địa phương. Ở Biên Hòa, Định Tường, Hà Tiên... do ngũ phẩm viên ngoại lang hoặc khoa đạo trông coi.

– Tháng 4. Định lại kiểu mẫu Văn miếu ở các địa phương (kiểu cũ: nhà vuông 2 tòa, mỗi tòa 1 gian 2 chái, đổi làm 2 dãy nhà 2 bên tả hữu, mỗi tòa đều 5 gian, xây bằng tường gạch để bày các vị thờ Phật).

– Tháng 4 nhuận. Cấp thêm thiên lý kính (ống nhòm) cho các tỉnh ngoài kinh cũ; Biên Hòa cấp 1 ống.

– Tháng 5. Phát vũ đoạn ở phủ Hội vụ, chia cấp cho các địa phương cấp để dùng: Biên Hòa 31 tấm.

* Sai ở kinh và tỉnh ngoài đóng thêm thuyền hải vận. Biên Hòa 2 chiếc.

* Cấp thêm đồng hồ cát, định giờ cho ở kinh và các tỉnh ngoài. Biên Hòa trước cấp 1 chiếc, thêm 2 chiếc.

* Duyệt tuyển binh đinh ở các tỉnh từ Bình Định trở vào Nam đến Hà Tiên. Ở Biên Hòa sai Bố chánh Phạm Duy Trinh làm việc. Biên Hòa có 15.000 người, lấy 10 ngày làm hạn.

Tháng 8. Sai phát phi long kim tiền hạng lớn, hạng nhỏ ở phủ nội vụ cho các trực tỉnh cất đi để dùng: Biên Hòa: hạng lớn 3 đồng, kim tiền hạng nhỏ 5 đồng, cát tường bát bảo, ngũ bảo kim tiền 10 đồng.

16 tháng 8. Ban sắc phong tặng cho 7 tướng sĩ tử trận ở Biên Hòa trong khi dẹp loạn Lê Văn Khôi, thờ ở miếu Bình Hòa: Lê Văn Nghĩa, Phan Văn Song, Trần Văn Du, Đặng Văn Quyến, Trần Văn Thiều, Nguyễn Văn Lý, Ngô Văn Hóa.

* Cho Án sát Biên Hòa là Nguyễn Đức Trinh thăng Thự Bố chánh Phú Yên; Binh bộ lang trung là Ngô Văn Thể đổi bổ Án sát Biên Hòa.

– Tháng 9. Mới đặt huyện Phước Bình, tỉnh Biên Hòa gồm dân man 3 đồn Bình Lợi, Định Quán, Phước Vĩnh thuộc tỉnh hạt và dân kinh 1 tổng ở gần huyện Phước Chánh lệ thuộc vào (Người man 4 tổng, 48 xã thôn, số người 519 người. Dân kinh 1 tổng, 16 xã thôn, số người 365 người. Huyện lỵ đặt tại địa phận xã Chánh Hưng).

* Chia đặt phủ Phước Long tỉnh Biên Hòa làm 2 phủ Phước Long và Phước Tuy. Tỉnh Biên Hòa trước có một thống phủ (Phước Long), 4 huyện (Phước Chánh, Phước An, Long Thành, Bình An). Gần đây đất đai ngày mở mang, hộ khẩu thêm nhiều, đặt thêm 3 huyện (Nghĩa An, Long Khánh, Phước Bình), địa hạt rộng mà công việc nhiều, 1 phủ, thế không thể trông khắp, bèn chuẩn cho theo bộ Lại bàn chiểu theo địa thế gần nhau, lấy 4 huyện thuộc phủ Phước Long, kiêm lý Phước Chánh, thống hạt Bình An, Nghĩa An, Phước Bình, có 3 huyện đặt làm phủ Phước Tuy, kiêm lý Phước An, thống hạt Long Thành, Long Khánh.

* Đổi định thuế dao dịch của người Thanh ở các tỉnh Nam kỳ.

– Tháng 10. Dịch trạm Biên Phước, Biên Lễ thuộc tỉnh Biên Hòa không tiện đi ngựa, đều chuẩn cho dùng thuyền.

* Định lệ quan báo ở cửa biển Cần Giờ tỉnh Gia Định, cửa biển Phước Thắng tỉnh Biên Hòa.

* Bố chánh Biên Hòa là Phạm Duy Trinh xin cho thuê bắt dân phu 500 người tùy thế khai đào dải thượng nguyên cửa biển Xích Lam, huyện Phước An liên tiếp với huyện Long Khánh để khai khẩn thành ruộng trong 1 tháng.

– Tháng 11. Định lại thuế lệ hộ làm gỗ ở Gia Định, Biên Hòa.

– Tháng 12. Định lại biền binh 6 tỉnh Nam kỳ

* Định lại lệ xử phân tuần biển.

* Việc kiểm duyệt biền binh tỉnh Gia Định, Biên Hòa lấy tổng đốc Long – Tường sung phái.

* Đổi định ngạch voi trong kinh và tỉnh ngoài (Biên Hòa 6 thớt).

Comments