1842

1842

– Tháng 1. Lấy thêm hương binh ở các hạt trong Nam kỳ: Gia Định, Vĩnh Long, mỗi tỉnh 1000 người. Định Tường, An Giang và Biên Hòa, mỗi tỉnh 500 người, cấp cho khí giới, tiền gạo, chia thuộc vào các đạo binh nhà nước để phòng tiểu và chuyển vận các thứ quân nhu.

* Nhắc cấm dân Nam kỳ không được giao dịch với quân giặc vì nhiều người dân đánh cá giao thương bán đổi với bọn giặc ở Trấn Tây, thường bị chúng cướp bóc nên nhắc lại lệnh cấm.

* Đặt đồn Chơn Thành ở hạt Biên Hòa. Đất này về miền thượng du tiếp giáp với Lạp Man, Chơn Thành là một chỗ đất quan yếu nên quan tỉnh xin phái 1 quản vệ, 100 biền binh đặt đồn đóng giữ. Những biền binh lưu ở đó vẫn lưu tại ban và chi lương cho đủ để sai phái.

– Tháng 5. Vua thấy các quan ngoài kinh Thự hàm lâu ngày (chưa thực thụ) nên sai làm các danh sách tâu lên. Cho Lê Trượng Thực thụ Vệ úy hữu thủy tỉnh Biên Hòa; Trần Khải Quản cơ cơ hữu tỉnh Biên Hòa.

* Thưởng chung tiền lương cho 5 trạm đưa tin ở Biên Hòa, 2 trạm ở Gia Định: mỗi trạm một tháng tiền 25 quan, gạo 15 phương trong 6 tháng.

– Tháng 6. Lê Văn Đức “xin đến thời kỳ phòng bị mùa đông, những tỉnh Gia Định, Vĩnh Long, Quảng Nam, Bình Định mỗi tỉnh phái 1000 binh, Định Tường, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, mỗi tỉnh phái 500 binh, đến tháng 10, tháng 11 sang tỉnh An Giang đóng nghỉ “để” nắm trước lấy cơ nghi chiến thắng giặc Xiêm nếu chúng sang báo phục.

* Tha giảm thuế thân năm ấy cho các tỉnh từ Quảng Nam vào Nam có thứ bậc khác nhau: Các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận giảm 2/10; Gia Định, Biên Hòa,Vĩnh Long, Định Tường, giảm 3/10; An Giang, Hà Tiên 4/10.

– Tháng 8. Thự Bố chánh Hải Dương Nguyễn Đức Chính phải cư tang, cho Án sát Biên Hòa Hồ Ngọc Tài thăng Thự Bố chánh sứ Hải Dương; Thự Án sát tỉnh Bình Thuận Tôn Thất Tĩnh bổ thụ Án sát sứ Biên Hòa.

– Tháng 9. Gia Định là tỉnh lớn ở Nam kỳ, phải sai phái đi nhiều ngả, truyền chỉ cho Tổng đốc Định Biên Lê Văn Phú: Từ nay khi có việc sai phái, nếu cần người quản suất thì chuẩn tư cho phó Lãnh binh Biên Hòa Trần Văn Tuấn phái sang làm việc để cho đắc lực.

* Phó Lãnh binh Biên Hòa Trần Văn Tuấn bị ốm. Cho phó Lãnh binh Quảng Ngãi Lê Công Đức điệu bổ làm phó Lãnh binh quan Biên Hòa.

– Tháng 10. Mùa đông tỉnh Biên Hòa bị lụt to, lúa ruộng bị tổn hại. Sai quan tỉnh đi khám rõ, tiếp tục tâu lên để giảm thuế.

* Chia cấp cho các tỉnh Gia Định,Biên Hòa,Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên thuốc súng, đá lửa, chì, hỏa đinh cầu, gang vụn để phòng dùng về việc binh.

– Tháng 11. Đổi mới các hiệu cờ cho các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc. Về các tỉnh ở Nam kỳ, đều lấy vòng tròn ở giữa lòng cờ làm dấu hiệu ghi nhận: Gia Định, vòng tròn màu thật vàng; Biên Hòa màu đỏ tươi; Vĩnh Long, màu quan lục; Định Tường, màu bạch tuyết; An Giang, màu tím; Hà Tiên, màu đen.

Comments