1843

1843

–Tháng 1. Án sát Biên Hòa Tôn Thất Tĩnh thăng Thự Hữu thị lang bộ Lại; Lễ khoa chưởng ấn cấp sự trung Phan Văn Xương thăng Thự Án sát sứ tỉnh Biên Hòa.

* Hoãn một kỳ duyệt binh tuyển lính cho 6 tỉnh Nam kỳ. Tờ dụ chưa tới, quan 3 tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Lê Văn Phú, Lê Văn Chân, Phan Văn Xương, Trương Văn Uyển và Cao hữu Dực đã tự mở trường duyệt tuyển trước nên bị vua sai truyền chỉ quở trách nghiêm ngặt.

– Tháng 2. Chấp sớ của Tham tri bộ Hộ Doãn Uẩn xin tạm đình một lần việc duyệt tuyển ở các tỉnh Nam kỳ, miễn thu ngạch thuế các cửa ải và các bến đò một lần để cho lương thực của dân được đầy đủ, có thể trở lại như cũ.

– Tháng 3. Miễn thuế quan cho 6 tỉnh Nam kỳ. Sở thuế quan ở các hạt Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long, An Giang kể từ 1 tháng 5 cho đến cuối tháng 12 đều gia ân cho đình chỉ việc đánh thuế, thu thuế.

– Tháng 4. Rút bỏ những số dân chết về bệnh dịch ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào Nam.

* Bố chánh tỉnh Biên Hòa Đỗ Huy Cảnh tâu nói: “Phái người đi dụ 20 trại dân hoang man (dân man 90 tên) đều tình nguyện cung nộp thứ thuế sản cây song. Vậy xin đặt làm đồn Tân Thuận; còn những người được phái đi dụ thì sung làm các chức Thủ ngự, Thủ thuộc để thu số thuế sản vật của dân man ấy. Vua y cho. Thưởng cho 6 người phái đi dụ kia 30 quan tiền và 6 đồng ngân tiền Phi long hạng nhỏ; thưởng cho Cảnh kỷ lục 1 thứ.

– Tháng 8. Tỉnh Biên Hòa được chuẩn y cho hoãn hạn một năm sẽ làm lại việc khám biện huyện Bình An vì dân man ở đây từ trước đến nay lấy dao cày đất, lấy lửa đốt cỏ vẫn chưa thành ruộng.

– Tháng 9. Chuẩn cho các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường trích ra mỗi tỉnh 1 vệ hoặc 10 cơ, cho đổi vào đóng thú ở tỉnh An Giang...

* Thổ dân huyện Phước Bình, tỉnh Biên Hòa thiếu ăn. Sai chuyển ra 300 phương gạo để bán cho dân.

* Tha cho quân ở Nam Kỳ phải phát lưu vào chỗ tù phạm sung quân ở đồn điền. Quân ở các tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, giải giao tỉnh An Giang, quân ở các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên giải giao tỉnh Gia Định, chuyển phát đến phủ Tây Ninh sung vào làm quân đồn điền.

* Đặt chức Thủ Ngữ ở thủ Tân Thuận tỉnh Biên Hòa.

* Thiệu Trị ban dụ tra xét biến binh ở các tỉnh. Biền binh ở tỉnh Biên Hòa đều khỏe mạnh. Các hạng súng ống, khí giới, voi, thuyền, cảng được xem là nhất loạt tề chỉnh.

Comments