1844

1844

– Tháng 1. Bổ chức thực thụ cho Dương Bá Cung làm Đốc học tỉnh Biên Hòa vì đã Thự hàm đủ 3 năm.

* Chứng lệ khí lại phát ở Khánh Hòa, Phú Yên từ sang Xuân. Dụ cho các quan kinh doãn và các tỉnh lập đàn cầu đảo, phái thầy thuốc đi điều trị.

– Tháng 5. Ân thưởng tiền, gạo cho phu trạm ở các hạt từ phủ Thừa Thiên trở vào Nam đến tỉnh Hà Tiên, trở ra Bắc đến Cao Bằng.

– Tháng 6. Sai chiểu lệ, tha hoặc giảm thuế cho dân hạt Thừa Thiên, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, gần đây vì ít mưa. Thóc lúa hơi bị tổn hại.

– Tháng 8. Bố chánh Biên Hòa là Đỗ Huy Cảnh trù tính việc đạc điền không phải lẽ, tâu đối mơ hồ, bị giải chức về kinh chực hầu.

* Tả phó Đông ngự sử Hà Thúc Lương tra xét vụ án, che chở cho người đồng liêu không nên để ở chức Hiến đài, phải giáng bổ làm Bố chánh tỉnh Biên Hòa, nhưng cho cách lưu.

* Các tỉnh Bình Định, Bình Thuận. Vua Thiệu Trị sai đem thóc ra bán chịu cho các tỉnh; lại vì dân Biên Hòa nghèo túng, sai chia ra từng hạn mà chẩn cấp (người rất nghèo cấp cho 5 bát gạo và 3 tiền; người vừa 3 bát và 2 tiền; trẻ con chỉ có 1 bát gạo).

* Lãnh binh tỉnh Hà Tiên Mai Văn Tích chết, phó Lãnh binh tỉnh Vĩnh Long Tôn Thất trực thăng Thự Lãnh binh quan tỉnh Hà Tiên, Thự Vệ úy vệ Tả thủy binh tỉnh Biên Hòa là Lê Đình Lý bổ Thự phó Lãnh binh quan tỉnh Vĩnh Long...

* Tổng đốc An Hà Nguyễn Tri Phương, Tuần phủ Doãn Uẩn, Đề đốc Nguyễn Văn Hoàng tâu về tình hình quân Xiêm xâm lược Cao Miên, chiếm đóng ở Nam Vang và đề nghị 4 tỉnh Vĩnh Long, Định Tường, Gia Định, Biên Hòa cấp tốc tập hợp binh dõng đủ 2 vạn người để tiếp viện cho Cao Miên. Vua dụ cho các tỉnh: “Vĩnh Long, Định Tường, Gia Định, Biên Hòa: “Phàm thuyền bè, khí giới nhất nhất phải tu chỉnh hết, cho đến biền binh trong tỉnh cũng phải huấn luyện sẵn trước, đợi có quân báo do tỉnh An Giang đưa đến thì lập tức phái Lãnh binh đốc xuất đến ngay” đồng thời trích 2 vệ quân kinh đến tỉnh An Giang để tăng cường cho thanh thế biên phòng.

– Tháng 9. Định lại lệ chánh phó Lãnh binh chuyên trách để trông coi các hạng quân. Theo đó, Lãnh binh thống quản biền binh thuộc hạn gọi là Chinh tiên binh; phó Lãnh binh quan tỉnh Biên Hòa cai quản quân bản tiêu của mình: 2 cơ Biên Hòa Tả Hữu, đội Biên Tượng, 2 vệ Biên Hòa Tả Hữu thủy, cộng 4 vệ, cơ, 1 đội.

* Án sát tỉnh Biên Hòa Phan Văn Xưởng có tội, bị mất chức. Vốn trước đó, dân thôn Tân Mỹ tranh chấp tài sản, cần lập người thừa tự, đút lót cho Xưởng 80 lạng bạc. Việc phi lý mà Xưởng cũng xử cho. Dân kêu ở Gia Định, rồi kêu ra tận kinh đô. Vua xem xét việc, cho giải chức ngay.

– Tháng 10. Triển hoãn việc gọi lính, thu thuế cho các xã dân bị chết dịch ở các tỉnh từ Hà Tỉnh đến Hà Tiên.

– Tháng 12. Đình việc phái viên đi duyệt đinh tuyển lính ở Nam kỳ vào đầu năm đến. Vua lệnh cho các thượng ty ở các tỉnh tự làm việc kiểm duyệt cứ thực tâu lên.

* Đổi định lại khóa lệ thanh tra 6 năm một khóa. Vì là 6 năm một khóa, công việc hơi nhiều, quan nào trông coi hạt nào, nên dùng quan phẩm nào xin theo lệ trước (tỉnh lớn thì dùng Lang trung hoặc Chưởng ấn; tỉnh vừa thì Viên ngoại lang hoặc Khoa đạo). Ngoài ra nhân viên theo đi làm việc thì tỉnh Hà Nội 4 người, các tỉnh lớn như Gia Định, Vĩnh Long, mỗi hạt 3 người; các tỉnh vừa như Thừa Thiên, Quảng Ngải, Phú Yên, Biên Hòa, mỗi hạt 2 người).

Comments