1858 - 1954

Tại Pháp, chiến dịch báo chí 1855 - 1958 đối với việc chiếm Nam Kỳ, có hai xu hướng rõ rệt: Một là, chiếm Nam Kỳ và thành lập thuộc địa, của những người Thiên chúa giáo; và hai là, những tham vọng kinh tế. Đặc biệt có ý kiến trình bày vụ Nam kỳ như là một cuộc can thiệp có lợi cho Thiên chúa giáo và đòi sửa chữa những bất công đối với các công dân của Pháp.

Về phần Napoleon đệ III tiếp theo thư ngắn (1 - 1857) mà linh mục Hué gửi đến Hoàng đế đã nhắc về quyền của nước Pháp trong hiệp ước với Gia Long mà Bá Đa Lộc đại diện, và sau khi được giám mục Pellerin thân hành đến nơi Napoleon nghỉ mát để kể các con số các giáo sĩ và thầy tu ở Đông Dương bị hại, đã dẫn quyết định hành động ở Đông Dương: Coi đây là một cuộc phô trương sức mạnh của hải quân và được quan niệm là cuộc viễn chinh Nam kỳ như là sự kéo dài cuộc viễn chinh ở Trung Quốc.

Sự kiện giám mục Diaz bị sát hại ở Bắc kỳ ngày 20 – 7 - 1857, người mà hoàng hậu Etigénie quen thân từ thuở còn nhỏ và kế đó cái chết của giám mục Melchior bị sát hại ở Bắc kỳ ngày 28 – 7 - 1858 tiếp theo, đã củng cố quyết định can thiệp ở Đông Dương của Napoléon đệ III và đã đưa Rigault de Genouilly đến Tourane ngày 31 - 8 - 1858 để rồi đi lần đến việc chiếm Gia Định, Biên Hòa.


Comments