1863

1863

(17 - 1) Quản Định ban hịch kêu gọi đánh Tây: “sẵn sàng chiến đấu ở miền Đông cũng như miền Tây” Tuyên cáo với quan lại tỉnh Vĩnh Long ([1][4])

 (25 - 2) Pháp tấn công vào khu căn cứ Gò Công. Trương Định thoát khỏi tay quân Pháp lần thứ nhì khi địch đánh úp Lý Nhơn, nơi ông đóng quân.

(9 - 3) Quản Sự chống Pháp tại Gò Công (Tân Hòa) từ đầu năm đến nay, bị Pháp bắt và bị tử hình tại Bà Rịa.

(18. 6) Quyết định của Đô đốc Thống đốc về việc cảnh sát các ghe thuyền ở tỉnh Biên Hòa:

Số 1 : Huyện Phước Chánh, Phước Bình.

Số 2 : Bình An, Ngãi An.

Số 3 : Phước An.

Số 4 : Long Thành.

(4 - 7) Sứ bộ Việt Nam xuống tàu “L'Europeén” sang Pháp với nhiệm vụ thương lượng xin chuộc ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường.

(20 - 9) Tờ bẩm lên cơ mật của Phạm Tiến (ty chức Gia Định) về hoạt động của những người xướng nghĩa hai tỉnh Định Tường và Biên Hòa.

* Nguyễn Thiết và các quản xuất hai phủ Phước Tuy và huyện Long Thành, ra trình diện bị thu chứng thư và đợi mãi không thấy hỏi.

* Các nhóm bàn định trao việc chuyển biện giao thông liên lạc với Biên Hòa cho Hồ Huấn Nghiệp, tú tài Ma Phương Ný và Nguyễn Duy Thận.

(18 - 10) Tờ trình của Ty Trần Ngọc Thanh và Ty Nguyễn Đức Tánh về thế lực của giặc.

Tại cửa Cần Giờ, đồn Giang Khẩu thuộc bảo Hữu Bình (Gia Định), bảo Tả Định thuộc tỉnh Biên Hòa, đã được địch bỏ từ lâu.

(5 - 11) Sứ bộ (gồm có Ngụy Khắc Đản, Phan Thanh Giản, và Phạm Phú Thứ) được Pháp hoàng Napoleon III tiếp kiến nhưng hẹn sẽ trả lời sau khi đình nghị.


(1) Tham chiếu “Hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây” được viết sau ngày 25. 2. 1863 khi quân Pháp tái chiếm Gò Công, Trương Định về đám lá tối trời. (Nguyễn Duy Oanh, sđd, tr, 288 - 292, xem cước chú 1 trang 290).

Theo Nguyễn Văn Trấn (Chợ Đệm quê tôi, tr 34-36) thì bài này của Hồ Huấn Nghiệp lúc làm Tri phủ ở Tân Bình, và có tên là “Lời truyền cáo thị nói với sĩ phu"). (Nguyễn Duy Oanh sđd, trang 292).

Comments