1865

1865

Biên Hòa, Bà Rịa là 2/13 sở tham biện của tỉnh miền Đông.

(5 - 1) Thống đốc Nam kỳ ra quyết định bắt đầu đánh thuế các loại ghe thuyền vận chuyển trên các sông rạch Nam kỳ.

– Tháng 2.

* De La Grandière phái người vào kinh đô Huế yêu cầu thực hiện các điều khoản của Hòa ước 1862. Trước thái độ cương quyết của Pháp, triều đình Huế đã hội bàn, quyết định bãi bỏ hẳn công việc xin chuộc lại 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và ra lệnh cấm 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ không được chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp nữa. Ai trái lệnh sẽ trị tội!

* Tự Đức bãi bỏ lệnh cấm hút thuốc phiện trên cả nước và bắt đầu cho đánh thuế thuốc phiện theo hình thức lãnh trưng.

* Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Phan Trung tập trung hoạt động mạnh ở Phan Rang (Bình Thuận). Thực dân Pháp hoảng sợ yêu cầu quan tỉnh Bình Thuận ra lệnh giải tán nghĩa quân và bắt giao Phan Trung cho chúng xử lý. Triều đình ra lệnh cho Phan Trung rút quân đi nơi khác và cho người dàn xếp với Pháp. (Phan Trung, 9 - 1861, chiêu mộ 2.000 nghĩa binh ở Gia Định, lập thành 2 cơ, cùng với 6.000 nghĩa quân của Phó Quản cơ Trương Định và 2.000 quân của Tri phủ Phước Tuy Nguyễn Thành Ý hội binh đánh Pháp nhiều trận. Sau 1862, Phan Trung nhiều lần ra vào vùng rừng núi Gia Định, Định Tường, Biên Hòa để tấn công giặc Pháp và mã tà. Khi ông chuyển nghĩa binh đến Phan Rang hoạt động, ông giữ chức Tri huyện, mang hàm Hàn lâm viện thị giảng học sĩ).

– Tháng 5.

* Hội nghị đình thần mật bàn dời tỉnh lỵ Hà Tiên về Ba Xuyên (An Giang) theo đề nghị của Thị lang bộ Công Lê Đình Đức: bí mật đào hào, đắp lũy, xây dinh Thự, kho tàng, xưởng chế tạo binh khí... để kêu gọi dân chúng, tập hợp người mộ nghĩa quân ở Vĩnh Long, Gia Định, Biên Hòa tụ tập về đó để tránh sự chú ý của Pháp để làm kế lâu dài bảo vệ Hà Tiên và chống Pháp. Song triều đình sợ Pháp biết gây sự nên không đồng ý.

* Triều đình tuyển mộ các thợ đúc, thợ làm súng, thợ máy đá ở 2 tỉnh An Giang và Hà Tiên để lập Cục các thợ.

(2 - 10) NĐ của Đô đốc Thống đốc Nam kỳ, Roze, về việc thảo văn kiện hộ tịch dân sự tại Sài Gòn và tại các tỉnh.

Tỉnh Mỹ Tho, Biên Hòa và Bà Rịa, chức vụ sĩ quan hộ tịch do các quan Tham biện bổn quốc sự vụ giữ.

Quan tham biện Biên Hòa cho huyện Phước Chánh.

Quan tham biện Long Thành cho huyện Long Thành.

Quan tham biện Bảo Chánh cho huyện Bảo Tánh.

Quan tham biện Bà Rịa cho huyện Phước An.

(29 - 11) Chánh phủ Pháp điện báo Thống đốc Nam kỳ hay đã khước từ việc chuộc ba tỉnh miền Đông của triều đình Huế. Trong lúc người Pháp ở Nam kỳ đang lo sợ chánh phủ Pháp cho chuộc đất.

Comments