1918

1918

(2 - 1) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập “Sở Tổng kiểm soát lao động và khai thác đồn điền” (Service control Général du travail et de la colonisation) với nhiệm vụ nghiên cứu và lập thể lệ về chế độ nhân công công nghiệp, nông nghiệp; thể lệ về lao động; chế độ nhân công người nước ngoài làm việc tại các đồn điền, hầm mỏ ở Đông Dương; nghiên cứu việc dồn dân, khai thác các vùng đất hoang và tất cả các chính sách có liên quan đến chính sách bần cùng hóa.

(3 - 5) Nghị định toàn quyền thành lập một Dưỡng trí viện tại Biên Hòa. 

– Tháng 8. Cuộc nổi dậy của đồng bào Châu Ro ở sóc Lương Tài (An Lộc): giết tên sếp Tây Đờ-lăng-xoa tàn ác.

(6 - 9) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định về việc tuyển Chánh, Phó Tổng ở Nam kỳ: 1/ Ứng cử viên phải là ủy viên hiện dịch hay cựu ủy viên của Hội đồng Kỳ mục xã suốt 6 năm (trong đó có 2 năm giữ chức Lý trưởng), hoặc ủy viên (hiện dịch hay cựu) của Hội đồng hàng tỉnh suốt 2 năm, hoặc viên chức của các công sở Đông Dương. 2/ Tiêu chuẩn cử tri qui định chỉ  bao gồm các ủy viên của Hội đồng Kỳ mục các xã trong tổng đó, cộng với các địa chủ, thương gia, kỹ nghệ gia, hoặc làm các nghề khác có mức thuế phải đóng là 100 đồng, tuổi 25 trở lên, cùng với những người có văn bằng cao đẳng hoặc tú tài đã sống tối thiểu ở tổng đó 1 năm trở lên... 3/ Cử tri bầu 3 người và gởi danh sách đó lên Thống đố, Thống đốc sẽ chọn 1 trong 3 người đó để bổ nhiệm làm “Phó Tổng hạng nhì”. “Phó tổng hạng nhì” này phải làm việc 2 năm mới được xét lên “Phó tổng hạng nhất”. 4/ Khi khuyết chân Chánh Tổng thì Phó Tổng hiện dịch lên thay. 5/ Đối với các dân tộc thiểu số, Chánh và Phó Tổng đều do Thống đốc bổ nhiệm theo đề nghị của cơ quan chủ tỉnh (qua tham khảo các Kỳ mục ở các xã thuộc tổng đó).

 (11 - 11) Kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhứt, sau 4 năm 30 tháng 10 ngày chiến tranh.

Ban hành qui chế công nhân làm tại các đồn điền nông nghiệp ở Nam kỳ: 1/ Chủ đồn điền có quyền mộ công nhân tại các xứ thuộc liên bang Đông Dương hoặc ngoài liên bang Đông Dương; 2/ Giữa chủ và người lao động phải lập giao kèo (hợp đồng) ngay tại nơi tuyển mộ với sự giám sát của chính quyền cấp tỉnh hay thành phố; 3/ Thời hạn giao kèo tối đa là 3 năm, hết hạn có thể ký lại; 4/ Sau khi ký giao kèo, đến 1 tháng 1 năm tới, người lao động được miễn thuế thân, sưu dịch và các khoản đóng góp khác cho làng xã, nhưng vẫn nằm trong danh sách những người đi lính của địa phương nơi mình ra đi; 5/ Thời gian lao động qui định tối đa là 10 giờ / ngày, chia làm 2 đợt cách nhau 2 giờ để nghỉ ngơi. Nếu làm thêm giờ phải trả lương gấp rưỡi. Khi ốm đau thật sự được chữa bệnh và ăn uống không mất tiền; 6/ Nữ công nhân phải được phân công những việc làm phù hợp, được nghỉ1 tháng sau khi sanh đẻ.

(23 - 11) NĐ Thống đốc Nam kỳ qui định hoạt động của Dưỡng trí viện Biên Hòa.

(28 - 11) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập Ban Thanh tra Lao động ở Nam kỳ để giám sát việc thi hành “Qui chế về nhân công” ban hành 1 – 11 - 1918.

Comments