1927

1927

* Xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc

* Thành lập Công ty cao su Mê Công, Công ty cao su Phước Hòa, Công ty liên hiệp các đồn điền Đông Dương Mimot, Công ty đồn điền Mariani.

(7 - 1) Toàn quyền Đông Dương ban hành sắc luật ấn định những nguyên tắc liên quan đến chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam kỳ. Sắc luật này xác định rõ những nguyên tắc pháp lý về quyền sở hữu ruộng đất cùng các vấn đề liên quan. Đây là văn bản luật đầu tiên thể hiện một cách khá toàn diện về vấn đề sở hữu ruộng đất trên toàn Đông Dương. Cùng với chủ trương  “cải lương hương chính” (1927) / sắc luật này góp phần tăng cường cho những chính sách của chính quyền thuộc địa, củng cố cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nắm chắc hơn nữa giai cấp địa chủ mà quyền tư hữu ruộng đất đã được pháp luật thực dân đảm bảo.

– Tháng 8 và tháng 9. Công nhân đồn điền Cao su Phú Riềng (lúc bấy giờ thuộc Biên Hòa) đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế. Công nhân vì bị áp bức và bóc lột cùng cực đã nổi dậy giết tên xếp Tây là Monterlo và lùng bắt để cảnh cáo các tên cai, xu, xếp tàn ác ở các phân sở.

(25 - 10) NĐ ngày 25 – 10 - 1927 sửa đổi ranh giới 11 khu rừng cấm: 1 ở Bà Rịa, 2 ở Biên Hòa, 3 ở Tây Ninh, 1 ở Thủ Dầu Một, 1 ở Hà Tiên và 3 ở Rạch Giá.

NĐTQ chuyển quận lỵ quận Phú Riềng đến Bù Khoai, quận lỵ quận Võ Đắt đến Xuân Lộc, nâng đồn Thành Sơn (Nam kỳ) lên thành quận. (Thu hồi bởi NĐTQ ngày 20 – 5 - 1931).

Chính quyền Thực dân ra nghị định ban hành “Thể lệ bảo hộ nhân công bản xứ và người châu Á theo giao kèo trong các sở nông nghiệp, kỹ nghệ và hầm mỏ ở Đông Dương”. Thể lệ này thực ra là sự hoàn chỉnh nghị định ban hành ngày 11 – 11 - 1918 vốn chỉ áp dụng cho các đồn điền nông nghiệp ở Nam kỳ, nay được mở rộng áp dụng cho toàn Đông Dương và đối với tất cả các loại công nhân. Tại văn bản này, bên cạnh các qui định có tính chất hình thức về quyền lợi của người công nhân như thời gian làm việc không quá 10 giờ / ngày, định lượng suất ăn... còn chủ yếu là hàng loạt các qui định khắt khe nhằm trừng phạt mọi hành vi bị coi là “chống đối” có hại cho bọn chủ.

(30 - 10) Toàn quyền Đông Dương ra nghị định về Cải lương hương chính ở Nam kỳ, gồm 32 điều khoản. Nội dung chủ yếu là nhằm tiếp tục can thiệp vào cơ cấu hoạt động hành chánh cấp xã ở Nam kỳ, trong bối cảnh lịch sử mới mà nghị định ban hành hai mươi ba năm trước đó không có hiệu quả (27 – 8 - 1904). Các điều khoản mới đáng chú ý là: 1/ Thành phần được tuyển chọn vào hàng ngũ các “Kỳ mục” (notable) là những người có quan hệ gắn bó với chế độ thuộc địa; 2/ Qui định các hình thức kỷ luật đối với các thành viên của Hội đồng đại Kỳ mục và quyền tuyên bố giải tán Hội đồng Kỳ mục của Chủ tỉnh nếu như số đông thành viên mắc sai lầm hay có thái độ chống đối; 3/ Đặt thêm chức Đại Hương cả, đứng đầu Hội đồng Đại Kỳ mục.

(19 - 11) NĐ Thống đốc NK hợp nhất nhiều làng tại tỉnh Biên Hòa.

 Điều 1 bị bãi bỏ liên quan đến tên của xã Bình Quới do hợp nhất các làng Bình Lợi và Xuân Hòa (NĐTQNK 6. 7. 1933 (BAC, 1933, P. 1616).

Comments