1930

1930

(1 - 1) Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn về Bà Rịa hoạt động

(30 - 1) Cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (Biên Hòa) kéo dài đến 6 - 2. Cuộc bãi công (có ảnh hưởng trực tiếp đến thị xã Biên Hòa) của toàn thể 5.000 công nhân, nhân vụ chủ không cho tổ chức đám tang một công nhân mới chết, cuộc đấu tranh bùng nổ. Chủ và bọn mật thám thực dân đàn áp những người đấu tranh đã dẫn tới cuộc bãi công toàn thể 5.000 công nhân với yêu sách: Bỏ thuế thân, ngày làm việc 8 giờ, đuổi những tên cai Tây tàn ác. Thống đốc Nam kỳ cùng Chánh mật thám Đông Dương, Công sứ chủ tỉnh cùng 300 lính Pháp, 500 lính khố đỏ đã kéo đến Phú Riềng, nhưng cuối cùng chúng buộc phải nhượng bộ, chấp nhận một số yêu sách. Cuộc bãi công thắng lợi đã gây tiếng vang rất lớn trong dư luận chính trị đương thời.

(3 - 2) Hội nghị đại biểu các tổ chức Cộng sản trong nước (Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng và Đông Dương Cộng Sản liên đoàn) để thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

(24 - 2) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được cử 1 đại biểu tham gia Xứ ủy lâm thời Nam kỳ. Trong tháng này, thành lập Ban Lâm thời Cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nam kỳ. Đồng chí Ngô Gia Tự làm Bí thư.

– Tháng 4. Tổng công hội Nam kỳ được thành lập.

(28 - 4) Tại các địa điểm: Đề pô xe lửa Dĩ An, nhà máy BIF, ga xe lửa Biên Hòa và một số nơi khác thuộc nội ô thành phố Biên Hòa xuất hiện nhiều truyền đơn của các cơ sở Đảng rải, kêu gọi: Ủng hộ Đảng Cộng Sản Việt Nam, chào mừng ngày Quốc tế Lao động, kêu gọi đoàn kết liên hiệp Công –Nông - Binh đấu tranh.

(1 - 5) Nhân ngày Quốc tế Lao động, công nhân nhà máy BIF đình công với các yêu sách: Ngày làm tám tiếng đồng hồ; giới chủ không được đánh đập, cúp phạt công nhân; không được bắt buộc công nhân làm việc ngày chủ nhật.

(Cuối tháng 5) Nhiều đảng viên và cơ sở cách mạng cốt cán ở nhà máy của BIF, ga xe lửa Biên Hòa, Đồn điền cao su Cam Tiêm, An Lộc, Cuộctơnay ... bị giặc Pháp bắt đày đi giam ở Côn Đảo, Tà Lài, Bà Rá.

(21 - 8) Chính phủ Pháp ra sắc lệnh về chế độ “cưỡng bức lao động” ở Đông Dương và các thuộc địa của Pháp. Sắc luật này đưa ra nhằm đối phó với Quy ước ngày 28 – 6 - 1930 của Hội Quốc liên mà nước Pháp tham gia ký kết, theo đó cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Theo sắc lệnh này thì chế độ lao động cưỡng bức vẫn tiếp tục duy trì ở Đông Dương và các thuộc địa của Pháp với “giới hạn” trong những “trường hợp đặc biệt”, các Công sứ chủ tỉnh được quyền huy động dưới 2.000 nhân công, các Khâm sứ, Thống sứ, Thống đốc được quyền huy động dưới 3.000 nhân công. Người dân mỗi năm có thể bị bắt đi phu 60 ngày và điều động trong phạm vi 50 km.

– Tháng 9. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

– Tháng 10. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hồng Kông: Thông qua luận cương chính trịNghị quyết về tình hình Đông Dương và những nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Hội nghị cũng quyết định đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

(18 - 11) Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế đồng minh.

Comments