1939

1939

(1 - 1) Hàng ngàn công nhân các sở cao su ở Dầu Giây, Bình Lộc, An Lộc, Ông Quế tỉnh Biên Hòa đồng loạt bãi công đòi tăng lương, cải thiện đời sống. Cuộc đấu tranh rộng lớn này đã làm bọn chủ các công ty SIPH, công ty Đất Đỏ phải ra lệnh cho các tên chủ đồn điền giải quyết các đòi hỏi của công nhân, đi làm phải có nước uống, chỗ ngủ phải có ván để nằm, thả những người bị bắt.

(9 - 1) NĐ tuyên bố khẩn cấp việc chiếm lấy đất đai không có công trình xây dựng, cần thiết, để cho thẳng đường thuộc địa số 1 giữa Sài Gòn và Biên Hòa , và để truất hữu đối với đoạn nằm giữa các cột kilômét 1723 + 363 và 1727 + 400 (đoạn 5).

(11 - 1) NĐ mở một cuộc điều tra thứ nhì đối với dự án sửa thẳng đường thuộc địa số 1 giữa Sài Gòn và Biên Hòa.

(16 - 1) NĐ thành lập ở Vĩnh Châu (Bạc Liêu), ở Bà Rá (Biên Hòa) và ở Bu Prang (Thủ Dầu Một) một đường nông thôn.

– Tháng 3. Công ty Rừng và Hãng cưa Biên Hòa (Forêt et Scieries de Bien hoa) Société anonyme: 18 quai le Myre de vilers, Saigon Khai thác rừng ở Đông Dương và tất cả các ngành kỹ nghệ gỗ. Hội đồng quản trị: Ch. Furiet, chủ tịch; M. Petit, E Druarouge, P. Gimon.

(10 - 3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Thông cáo khẩn cấp” gởi các đảng bộ chỉ rõ cần phải tổ chức các cuộc mít - tinh quần chúng phản đối sự khủng bố của thực dân Pháp và biểu dương lực lượng quần chúng ủng hộ Đảng, đòi ban hành các quyền tự do, dân chủ, tổng ân xá chính trị phạm.

(28. 3) Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối cách mạng”. Nội dung phân tích tình hình thế giới và đề ra những nhiệm vụ thống nhất hành động đòi quyền tự do, dân chủ, cảnh giác bọn đầu hàng, thân Nhật, bọn Tơrốtkit; tham gia Mặt trận Dân chủ và vận động dân chúng dồn phiếu cho các ứng cử viên Mặt trận trong cuộc bầu cử Hội đồng Quản hạt Nam kỳ.

* NĐ thay thế sự khai thác nửa phương pháp bằng khai thác với giấy phép vùng nằm phía Đông sông Ray (Bà Rịa).

 (16 - 3) NĐ chấp thuận thêm một thời hạn 3 năm cho công ty Đồn điền Đất đỏ (Société des Plantation des Terres Rouges) để khai thác một công điền ở tại làng Cẩm Nôn, tổng An Viễn (Biên Hòa).

(17 - 4) NĐ cho phép Bà Rose Lê Thị Hồng thay thế Bà Nguyễn Thị Trang trong công việc điều khiển trường dòng tu của đồn điền Long Thành (Biên Hòa).

(1 - 9) Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

(28 - 9) Toàn quyền Đông Dương ban hành sắc lệnh (ký ngày 26 - - 9 - 1939) của Hội đồng Bộ trưởng Pháp về việc giải tán và cấm mọi hoạt động của các tổ chức Cộng sản. Thực dân Pháp mở đầu cuộc khủng bố ác liệt. Ở Biên Hòa, bọn tề, tổng, tay sai lập danh sách tất cả những người tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương và cho bọn mã tà truy lùng bắt bớ nhân dân, cán bộ. Do đó, các đảng viên lãnh đạo cuộc đấu tranh công khai phải lánh đi nơi khác: một số về Sài Gòn, một số bị địch bắt đày đi Bà Rá, Côn Đảo. Các hội viên Nông hội đỏ không bị lộ chuyển qua các hội quần chúng: Hội cấy, hội âm công, hội lương hữu...

(10 - 10) NĐ cho phép Bang trưởng Phước Kiến ở Biên Hòa, mở thay cho bang này, một trường tư Trung Hoa thuộc trình độ sơ học, tại Bình Phước (Biên Hòa).

(6 - 11) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hóc Môn. Hội nghị đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Đông Dương lúc này là: “đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả các ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng, để tranh lấy giải phóng dân tộc”. Hội nghị quyết định thành lập “Mặt trận Dân tộc Thống nhất phản đế Đông Dương” thay cho Mặt trận Dân chủ”.

Comments