1957

1957

* Tại Chiến Khu Đ, một số đại đội C.50, C60, C70, C80 được thành lập.(3)

– Tháng 2. Những cán bộ chiến sĩ, đảng viên ở Biên Hòa bị địch khủng bố gắt gao rút về Chiến Khu Đ kết hợp với lực lượng của đồng chí Nguyễn Văn Quỳ thành lập đội vũ trang lấy phiên hiệu C250.

- Tháng 1. C250 gồm 60 chiến sĩ là bộ đội, du kích thời kháng chiến chống Pháp còn lại, 1 số đồng chí vượt ngục từ nhà lao Tân Hiệp... do đồng chí Huỳnh Văn Viên chỉ huy; Nguyễn Văn Hoa - Phó chỉ huy; đồng chí Nguyễn Văn Luông làm chính trị viên.

– Tháng 4. Nghị định số 140 - BNV/HC/NĐ ấn định các đơn vị hành chánh tỉnh Biên Hòa (tỉnh Lỵ Biên Hòa) (CBViệt Nam 1975, tr, 1948).

* Ngụy quyền thành lập tỉnh Long Khánh gồm 3 quận: Xuân Lộc, Định Quán và Kiệm Tân. Quận lỵ Xuân Lộc làm tỉnh lỵ Long Khánh.

* Mỹ – Diệm mở chiến dịch “Nguyễn Trãi” đánh phá phong trào cách mạng ở miền Đông Nam bộ.

– Tháng 5. Diệm ban hành đạo luật “đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” và bắt đầu mở nhiều đợt “tố cộng”, bao vây lùng sục từng ngõ, từng nhà, tiến hành mua chuộc và khủng bố trắng hòng tiêu diệt cán bộ, đảng viên, bôi đen gia đình cách mạng.

(2 - 7) Nghị định số 222 BNV/HC lập thị xã Trị An thuộc quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (CB Việt Nam 1957, tr. 2536).

(9 - 8) Sắc lệnh số 271 - KT/TKĐT cho phép kiến tạo một xa lộ từ Sài Gòn đến Biên Hòa (CB Việt Nam 1957, tr. 2950).

(8 - 8) Đường xa lộ Sài Gòn/Biên Hòa được xây dựng (SL 278 / KT). Ý đồ mở xa lộ Biên Hòa của địch là nhằm nối Sài Gòn với các tuyến đường huyết mạch: đường số 1, 15 và 20; đồng thời cắt qua căn cứ Bình Đa của ta. Huyện ủy Vĩnh Cửu cử đồng chí Phan Văn Trang và đồng chí Nguyễn Đông Châu (Hai Cù) chỉ đạo dân địa phương phá kế hoạch làm xa lộ. Cuộc đấu tranh “bảo vệ mồ mả ông bà” đã làm chậm tiến độ làm xa lộ của địch trong vài tháng.

(18 - 9) Lực lượng vũ trang tấn công trại Be Biên Hòa, một cơ sở khai thác gỗ lớn của địch trong rừng Đồng Nai, có một vị trí quan trọng, án ngữ vùng phía Nam, thu 80 xe cơ giới nhiều vũ khí và tuyên truyền thu hút một số công nhân tham gia cách mạng.

– Tháng 10. Tại căn cứ chiến khu Đ cũ, thành lập đơn vị 250, đơn vị tập trung đầu tiên cỡ tiểu đoàn của lực lượng vũ trang cách mạng miền Đông Nam bộ.

(21 - 10) Nghị quyết số 318 - BNV/HC/NĐ sáp nhập 13 xã thành 6 xã mới, thuộc quận Tân Uyên, Biên Hòa (CBViệt Nam 1957, tr. 3938).

– Tháng 12. Lực lượng vũ trang phục kích đánh một cánh quân càn quét cấp tiểu đoàn của địch tại khu vực Lò Than, Biên Hòa, ta diệt một đại đội địch.

(15 - 12) Công nhân miền Nam đấu tranh chống dự luật “đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” do Diệm công bố.

(31 - 12) Sắc lệnh số 551 - CC/GT tuyên bố công tác kiến tạo xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa có tánh cách công ích và khẩn cấp.(3) Có tài liệu khác cho rằng việc thành lập các lực lượng này vào năm 1958.

Comments