Chương 4: Thủy văn

Đồng Nai có diện tích tự nhiên 5.866,4 km2 trong đó diện tích sông suối vào khoảng 16.666 ha chiếm 2,8% diện tích toàn tỉnh, là một tỉnh có mạng lưới sông, suối khá phát triển. Sông Đồng Nai là con sông lớn thứ hai của các tỉnh Nam Bộ chảy qua, trải dài từ cực Bắc huyện Tân Phú, Định Quán về đến cửa biển Xoài Rạp. Sông La Ngà, sông Bé là hai phụ lưu lớn của sông Đồng Nai trong đó La Ngà là phụ lưu có một phần diện tích lưu vực nằm trên đất Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc. Ngoài ra hệ thống sông suối nội tỉnh khá phát triển, phân bố tương đối đều khắp, trong đó phải kể đến sông Lá Buông, sông Thao, suối Cả, suối Tam Bung v.v...

Việc nghiên cứu chế độ thủy văn của các hệ thống sông, suối ở các tỉnh phía Nam nói chung và ở Đồng Nai nói riêng, đã làm từ lâu nhưng còn ở mức độ hạn chế, có tính chất chuyên dùng do Nha Thủy nông và công tác nông thôn cùng cơ quan Điện lực của chế độ cũ quản lý. Từ sau ngày giải phóng miền Nam, công tác thủy văn được chú trọng do Tổng cục Khí tượng thủy văn thống nhất quản lý trong cả nước. Mạng lưới các trạm thủy văn cơ bản đã được thành lập trên các triền sông chính, theo một qui hoạch tổng thể, các yếu tố thủy văn được đo đạc đầy đủ hơn và liên tục theo đúng qui trình, qui phạm.

Mạng lưới các trạm thủy văn trong tỉnh gồm có:

- Các trạm trên sông Đồng Nai như: Tà Lài, Trị An, Tân Định, Biên Hòa ( trạm Trị An và Tân Định đã giải thể sau khi có hồ Trị An )

- Các trạm trên sông La Ngà như: Phú Hiệp, cầu La Ngà. Ngoài ra còn có một số trạm chuyên dùng của ngành thủy lợi như: Lá Buông, Tam Bung, suối Cả v.v... Số liệu quan trắc được của các trạm trong thời gian gần đây được bảo đảm, độ tin cậy cao, là nguồn tư liệu quí để đánh giá chế độ thủy văn của các sông suối một cách khách quan và trung thực.


Comments