G. Một số kết luận

MỘT SỐ KẾT LUẬN

1. Đồng Nai là một tỉnh khá điển hình của Việt Nam về các điều kiện tự nhiên, đặc tính thổ nhưỡng và hiện trạng sử dụng đất đai. Nó có gần hết các loại đất hiện diện ở Việt Nam (trừ 2 nhóm đất trên núi cao), đồng thời rất đa dạng các loại hình sử dụng đất.

2. Trên địa bàn một tỉnh, hệ thống phân loại đất đến đơn vị cấp 3 (Sub - soil unit) là hợp lý đối với việc xây dựng bản đồ đất tỷ lệ 1/50.000. Có hai tầng chẩn đoán chi phối nhiều nhất đến các đất vùng nhiệt đới ẩm điển hình là: (i) Tầng B Argic, (ii) Tầng Ferralic. Cùng với hai chỉ tiêu CEC và BS để phân hóa ra các nhóm đất chính trong vùng (Acrisols; Ferralsols; Luvisols; Lixisols). Ngoài ra các đặc tính và tầng chẩn đoán sau đây cần được nghiên cứu cho các nhóm đất khác hoặc các chỉ tiêu để phân loại đất ở cấp 2 và 3 là: đặc tính Andic, đặc tính Ferric, đặc tính Hyper Ferralic, đặc tính Plinthic, độ dày tầng đất; vật liệu phù sa; đặc tính Gley, thành phần cơ giới, tầng phèn, tầng Umbric, tầng Mollic, đặc tính Salic, đặc tính Vertic, đặc tính Vetic...

3. Tỉnh Đồng Nai có 10 nhóm đất chính, 24 đơn vị đất và 64 đơn vị đất phụ, trong đó có 3 nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất là: nhóm đất Acrisols (đất xám) có tỷ trọng cao nhất 40,05% diện tích tự nhiên, nhóm đất Luvisols (đất đen) 22,44%, đất đỏ (Ferralsols) 16,27%.

4. Nhìn chung chất lượng đất đai của Đồng Nai vào loại tốt so với các tỉnh khác trong cả nước. Các đất có chất lượng từ trung bình trở lên chiếm khoảng 85% diện tích. Các đất có chất lượng kém, có hạn chế về mặn, phèn và các đất tầng mỏng có tỷ trọng rất thấp (6,76%).

5. Đồng Nai rất phong phú về các loại hình sử dụng đất đặc biệt là các loại hình sử dụng đất trong nông nghiệp. Trong nông nghiệp bao gồm cả lúa nước, hoa màu cạn, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao: cao su (thứ 2 toàn quốc), cà phê (sau Đak Lak), tiêu, đậu nành, bông, thuốc lá đứng đầu toàn quốc về diện tích và sản lượng. Đặc biệt cây ăn quả có hiệu quả cao hơn hẳn các cây trồng khác. Toàn tỉnh, trên bản đồ 1/50.000 đã phân lập được 92 hệ thống sử dụng đất chính và 165 hệ thống sử dụng đất chi tiết trong nông nghiệp. Trong đó 66 hệ thống sử dụng đất chính và 126 hệ thống sử dụng đất chi tiết đã được chọn cho một nền nông nghiệp sinh thái bền vững.

6. Trên cơ sở những nghiên cứu về thổ nhưỡng, chất lượng đất đai và phân tích một cách sâu sắc hiện trạng sử dụng đất và những vấn đề kinh tế - xã hội, một đề xuất về việc sử dụng đất trên quan điểm sinh thái bền vững cho hiện tại và định hướng đến năm 2010 đã được xây dựng. Đó là cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng chiến lược sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Comments