7. Đồng Nai từ ngày 30 - 4 - 1975 tới nay

VII. Đồng Nai từ ngày 30 - 4 - 1975 tới nay:

Những ngày đầu giải phóng, ta tạm chia đất Đồng Nai thành các tỉnh Biên Hòa, Tân Phú và Bà Rịa - Long Khánh (tức là 2 tỉnh Phước Tuy và Long Khánh của chế độ Sài Gòn). Mỗi tỉnh đều do ủy ban quân quản các cấp quản lý một thời gian ngắn, sau đó các ủy ban nhân dân cách mạng thay thế.

Ngày 20 - 9 - 1975, Trung ương Cục ra quyết định số 16/QĐ.75 giải thể các khu, sáp nhập các tỉnh cũ thành một số tỉnh mới. Đầu năm 1976, hợp nhất ba tỉnh cũ Biên Hòa, Tân Phú, Bà Rịa - Long Khánh lấy tên là tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai gồm các đơn vị thành phố, thị xã, huyện dưới đây:

- Thành phố Biên Hòa, thị xã Vũng Tàu, các huyện: Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc, Duyên Hải.

Những thay đổi địa giới chính (đến cấp huyện) diễn ra vào các năm:

- Nghị quyết của Quốc hội khóa 6, kì họp thứ 4 ngày 29 - 12 - 1978 chuyển huyện Duyên Hải tỉnh Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết của Quốc hội khóa 6, kì họp thứ 5 ngày 30 - 5 - 1979 thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo gồm: thị xã Vũng Tàu, xã Long Sơn huyện Châu Thành tỉnh Đồng Nai và huyện Côn Đảo tỉnh Hậu Giang.

- Quyết định số 193 - HĐBT ngày 9 - 12 - 1982 thành lập huyện Trường Sa tách ra từ huyện Long Đất; huyện Trường Sa bao gồm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa.

- Nghị quyết của Quốc hội khóa 7, kì họp thứ 4 ngày 28 - 12 - 1982 sáp nhập huyện Trường Sa tỉnh Đồng Nai vào tỉnh Phú Khánh (sau này thuộc tỉnh Khánh Hòa).

- Quyết định số 284/HĐBT thành lập thị xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu và các lâm trường Hiếu Liêm, lâm trường Mã Đà) ngày 23 - 12 - 1985.

- Quyết định số 107/HĐBT ngày 10 - 4 - 1991 chia huyện Xuân Lộc thành hai huyện mới: huyện Long Khánh và huyện Xuân Lộc.

Chia huyện Tân Phú thành hai huyện mới: huyện Định Quán và huyện Tân Phú.

- Nghị quyết của Quốc hội khóa 8, kì họp thứ 9 ngày 12 - 8 - 1991 quyết nghị thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và ba huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai.

- Nghị định 51/CP ngày 23 - 6 - 1994 chia huyện Long Thành làm hai huyện mới: huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch.

- Nghị định 109/CP ngày 29 - 8 - 1994 thành lập lại huyện Vĩnh Cửu từ thị xã Vĩnh An.

Comments