Chương 2: Từ đầu công nguyên đến thế kỷ XV

Đồng Nai, giai đoạn lịch sử từ đầu Công nguyên đến thế kỷ XV được xem là tiếp nối thời kỳ kim khí (tiền sử) đến khi những tập đoàn người Việt di dân vào khai phá xứ Đồng Nai. Các nhà sử học thường gọi là thời kỳ trung cổ hay thời kỳ hình thành của vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Đồng Nai là tên của một tỉnh ở miền Đông Nam bộ. Tên Đồng Nai không rõ xuất xứ từ bao giờ nhưng từ khi những tập đoàn người Việt di dân vào khai phá xứ Đồng Nai được khái niệm cả một vùng rộng lớn miền Đông Nam bộ, có khi cả Nam bộ ngày nay. Trong không gian tìm hiểu vùng đất Đồng Nai trong 15 thế kỷ sau Công nguyên chúng tôi giới hạn theo địa giới hành chính từ năm 1991.

Những tài liệu chữ viết ghi chép về giai đoạn lịch sử này cho đến nay còn quá ít và chưa được hệ thống hóa. Trên cơ sở tập hợp những tư liệu, thư tịch cổ và quan trọng nhất là lịch sử nghiên cứu khảo cổ học qua các thời kỳ (Nhà bảo tàng Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật nghiên cứu nhiều di tích khảo cổ học có dạng kiến trúc, thuộc loại hình đền thờ và mộ táng, hàng chục địa điểm có vết tích văn hóa và nhiều di vật cổ tìm thấy trên địa bàn Đồng Nai) và nghiên cứu, đối chiếu các di tích, di vật, các vùng phụ cận. Chúng tôi bước đầu nhận định khái quát các mối quan hệ lịch sử văn hóa ở Đồng Nai giai đoạn lịch sử 15 thế kỷ sau Công nguyên.


Comments