3. Thực dân Pháp thiết lập bộ máy cai trị và tiến hành công cuộc khai thác ở Biên Hòa

Comments