3. Vượt qua thiên tai, xây dựng lực lượng, bố trí chiến trường đánh địch

Comments