1.2. Khôi phục kinh tế

I.2. Khôi phục kinh tế:

          Thực hiện Nghị quyết 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng, tháng 9-1975, Khu ủy miền Đông và Ủy ban nhân dân cách mạng miền Đông đã chỉ đạo Ủy ban quân quản các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa – Long Khánh, Tân Phú, thành phố Biên Hòa, Vũng Tàu thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách: Khôi phục và phát triển công thương nghiệp, bài trừ tư sản mại bản lũng đoạn đầu cơ tích trữ, phá rối thị trường.

          Rạng sáng ngày 11-9-1975, toàn bộ tài sản, hàng hóa của 7 đối tượng tư sản mại bản ở thành phố Biên Hòa đều bị niêm phong, kiểm kê. Các đối tượng được giáo dục cải tạo.

          Ủy ban quân quản ở Biên Hòa đã triển khai chiến dịch thu đổi tiền vào ngày 22-9-1975. Tỷ lệ thu đổi 500 đồng tiền miền Nam bằng 1 đồng tiền ngân hàng.

          - Số tiền (Sài Gòn) thu vào: 21.776.649.327 đồng.

          (Riêng thành phố Biên Hòa thu: 10.313.667.576 đồng).

          - Số tiền ngân hàng qui đổi phát ra: 28.405.309 đồng.

          (Thành phố Biên Hòa phát ra: 13.683.529 đồng).

          - Số tiền còn lại chuyển vào Ngân hàng Nhà nước.

          Cuối năm 1975, tình hình kinh tế, xã hội trong tỉnh tương đối ổn định, các Ủy ban quân quản tỉnh, huyện, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển thành Ủy ban nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, chỉ đạo công cuộc tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, chuẩn bị hiệp thương chính trị hai miền Nam - Bắc, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Comments