1.3. Những Đại hội đại biểu Đảng bộ

I.3. Những Đại hội đại biểu Đảng bộ:

          Ngày 29-9-1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã ra nghị quyết “Về nhiệm vụ của cách mạng Việt nam trong giai đoạn mới” trong đó nhấn mạnh “nhiệm vụ hàng đầu trong cả nước là hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Đầu tháng 1-1976, Trung ương quyết định thành lập tỉnh Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa – Long Khánh, Tân Phú.

          Tỉnh Đồng Nai có diện tích 8.360 km2, giáp các tỉnh Sông Bé, Thuận Hải, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh, gồm có thành phố Biên Hòa – là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, các huyện: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Long Thành, Long Đất, Châu Thành, Xuân lộc, Tân Phú, Duyên Hải, thị xã Vũng Tàu. Dân số toàn tỉnh 1.223.683 người gồm nhiều dân tộc, trong đó dân tộc kinh chiếm tỉ lệ 92%.

          Tỉnh ủy lâm thời Đồng Nai được Trung ương Cục miền Nam chỉ định đồng chí Lê Quang Chữ làm Bí thư; Phạm Văn Hy phó Bí thư thường trực; Nguyễn Văn Trung phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Hòa Ủy viên thường vụ phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ([1][1]).

          Việc thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976-1985) của Đồng Nai dựa trên cơ sở thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và thứ V và các kế hoạch Nhà nước được cụ thể hóa trong các Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, II, III, và các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh đề ra.

I.3.1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I

          Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I tiến hành từ ngày 11 đến 21-11-1976 tại thành phố Biên Hòa. Tham dự có 420 đại biểu chính thức đại diện cho 6.810 đảng viên của 17 đảng bộ huyện, thành phố, 7 đảng bộ trực thuộc và 509 chi đảng bộ cơ sở. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Tỉnh ủy nhiệm kỳ I (1976-1985) gồm 41 người (có 2 dự khuyết). Bí thư Tỉnh ủy đồng chí Lê Quang Chữ ([2][2]). Đại hội bầu 13 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ở Hà Nội.

          Từ ngày 6 đến 10-4-1977, Tỉnh ủy Đồng Nai triệu tập đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I vòng 2. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV, đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ hai năm 1977-1978 như sau: “Năm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng. Trung tâm trước mắt là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, đặc biệt là sản xuất lương thực; cải thiện một bước công tác lưu thông phân phối; nâng cao đời sống văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, cải tiến tổ chức chỉ đạo thực hiện; chăm lo xây dựng củng cố Đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng ở cơ sở nhằm cải thiện một bước đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng, tạo ra những điều kiện cần thiết làm cơ sở tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trong hai năm kế tiếp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội IV, hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu, kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai” ([3][3]).

          Nghị quyết đại hội còn đề ra kế hoạch, bước đi và biện pháp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công, nông, ngư nghiệp, tài chính, thương nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, an ninh, quốc phòng…

I.3.2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ II:

          Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ hai tiến hành từ ngày 10 đến 12-7-1979 tại thành phố Biên Hòa. Tham gia đại hội có 401 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

          Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ I và đề ra 6 mục tiêu chủ yếu:

          1- Ra sức ổn định và đảm bảo đời sống nhân dân, đảm bảo cho mọi người có công ăn việc làm.

          2- Làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn, đáp ứng yêu cầu của tiền tuyến lớn.

          3- Tăng cường quốc phòng và an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc, kịp thời ngăn chận mọi âm mưu hành động phá rối, bạo loạn, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

          4- Hoàn thành cơ bản công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành công, nông, thương, lâm, ngư nghiệp, kết hợp chặt chẽ tổ chức lại sản xuất, phát triển được sản xuất, phục vụ đời sống quần chúng, tăng thu nhập cho nhân dân.

          5- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phát huy các thế mạnh của địa phương, đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời chuẩn bị cho những năm tới. Ưu tiên phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến lương thực thực phẩm.

          6- Ra sức xây dựng cơ sở gắn liền với xây dựng cấp huyện, kiện toàn cấp tỉnh, đảm bảo phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, quần chúng làm chủ tập thể, cải tiến một bước về quản lý và tổ chức kinh tế, quản lý đời sống nhân dân, chống mọi biểu hiện tham ô, móc ngoặc, cửa quyền.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa II gồm 45 người (2 dự khuyết). Đồng chí Lê Quang Chữ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy ([4][4]).

I.3.3. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ III:

          Đại hội tiến hành hai vòng: Vòng 1 từ 4-1 đến 16-1-1982; vòng 2 từ 24 đến 28-1-1983. Nhiệm vụ đại hội là kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V. Tham dự đại hội có 421 đại biểu đại diện cho gần 7.000 đảng viên của 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

          Ban chấp hành Tỉnh ủy Đồng Nai khóa III được đại hội bầu ra gồm có 46 đồng chí (có 1 dự khuyết). Đồng chí Lê Quang Chữ được bầu lại Bí thư Tỉnh ủy.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III vẫn chưa xác định nông nghiệp là mục tiêu hàng đầu của tỉnh; đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể của tỉnh trong hai năm 1983-1985 trên các lĩnh vực công, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông, bưu điện, xây dựng cơ bản, tài chính, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội; công tác Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhằm kết thúc thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai (1981-1985).([1][1]) Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Lê Quang Chữ, Phạm Văn Hy, Nguyễn Văn Trung, Lê Quang Thành, Lê Minh Hà, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Đăng Mai, Nguyễn Hoàng Vân, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phan Văn Trang, Lê Minh Nguyện.

Các tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Thị Minh, Phan Đình Công, Võ Văn Vân, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Ngọc, Nguyễn Hải, Nguyễn Văn Thông, Lê Đình Nghiệp, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Văn Nguyên, Hồ Sỹ Hành, Vũ Hồng Phô, Lê Văn Việt, Trần Văn Thi, Thái Văn Thái, Nguyễn Lan, Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Hoan, Lê Đức Sanh, Võ Tấn Vịnh.

([2][2]) Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí: Lê Quang Chữ, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Trung, Lê Quang Thành, Lê Minh Hà, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Đăng Mai, Nguyễn Hoàng Vân, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Lê Minh Nguyện, Nguyễn Hoan.

([3][3]) Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I (vòng 2). Lưu Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai.

([4][4]) Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí: Lê Quang Chữ, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phạm Văn Hy, Nguyễn Văn Trung, Lê Minh Hà, Nguyễn Đăng Mai, Nguyễn Hoàng Vân, Nguyễn Thị Minh, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Hoan, Nguyễn Văn Thông, Lê Tư Huyền, Huỳnh Ngọc Đấu, Lê Minh Nguyện, Võ Văn Lượng 

Comments