1.4.6. Công tác giáo dục đào tạo công nhân kỹ thuật

I.4.6. Công tác giáo dục đào tạo công nhân kỹ thuật:

          Trong 10 năm xây dựng và phát triển, số lượng lớp phổ thông cơ sở tăng 1,6 lần, số học sinh tăng 1,61 lần.

          Tổ chức ngành giáo dục bao gồm Ty giáo dục (sau là Sở giáo dục). Các huyện có các phòng giáo dục. Ngoài các trường phổ thông trung học (cấp III) và chuyên nghiệp, Trung học sư phạm, còn một số trường thuộc bộ như: Cao đẳng Sư phạm, Trang trí mỹ thuật, các trường do các cơ sở khác quản lý như trường Trung học y tế (Sở y tế), Trường trung học kinh tế (Ủy ban tỉnh), Trường Đảng tỉnh (Tỉnh ủy)…

          Công tác xóa mù chữ được đẩy mạnh, phong trào học bổ túc văn hóa được chú trọng phát triển trong các cơ quan, đơn vị ban ngành nhằm nâng cao trình độ cán bộ.

          Trong 10 năm (1976-1985), tỉnh xây dựng 14 trường chuyên nghiệp, đào tạo mỗi năm 2.000 công nhân, cán bộ các ngành.

          Hệ thống trường mẫu giáo, cấp I, II, III được xây dựng và phát triển. Từng xã (126 xã phường) đều có trường cấp I, II, III; huyện có 1 đến 3 trường cấp III. Trong 10 năm, xây dựng mới được gần 2.000 phòng học, đóng mới 20.000 bộ bàn ghế. Xây dựng 60 thư viện trong các nhà trường.

Comments