1.4.8. Lĩnh vực Văn hóa

I.4.8. Lĩnh vực Văn hóa:

          Trong 10 năm qua, tỉnh đã xây dựng được một mạng lưới thiết chế văn hóa đảm bảo cho các hoạt động: cơ sở văn hóa thông tin, đài phát thanh, sở thể dục thể thao. Huyện, thành có phòng văn hóa thông tin, phòng thể dục thể thao, phòng truyền thanh, nhà văn hóa. Các thiết chế bên dưới gồm thư viện, phòng đọc sách, đội thông tin lưu động, các đoàn nghệ thuật, đội chiếu bóng lưu động. Với một thiết chế như vậy, cộng với cơ chế bao cấp của nhà nước, ngành văn hóa đã đi vào hoạt động khá tốt phục vụ cho cuộc sống văn hóa tinh thần nhân dân và một số nhu cầu thông tin thiết yếu.

Comments