2. Tỉnh Đồng Nai thời kỳ đổi mới (1986 - 1997)

          Từ 15 đến 18-12-1986, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đại hội lần VI là “Đại hội nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Trên cơ sở đánh giá đúng những thành tựu và thiếu sót của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mà cơ bản là đổi mới tư duy, đổi mới kinh tế, mở ra một bước ngoặt quan trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội nhấn mạnh bài học “lấy dân làm gốc” và phương châm vận động quần chúng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm thực tiễn cách mạng”, Đại hội VI nêu lên 4 bài học kinh nghiệm: Một là trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật. Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. Bốn là, phải chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với một Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

          Đại hội đại biểu toàn quốc  của Đảng lần thứ VI đã tạo được miền tin trong toàn Đảng, toàn dân, đồng thời mở ra cho đất nước một thời kỳ phát triển mới.


Comments