2.1.1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ IV

II.1.1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ IV:

          Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ IV được tổ chức tại thành phố Biên Hòa từ 20 đến 26-10-1986 với 448 đại biểu đại diện cho trên 12.000 đảng viên toàn tỉnh.

          Đại hội đã đánh giá, phân tích đúng thực chất những thành tự khinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm (1981-1986), nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân của nó. Đại hội khẳng định phải đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế; đổi mới công tác tổ chức và công tác cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc. Muốn vậy phải kiên quyết khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh những năm 1986-1990:

          “…Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tỉnh Đồng Nai theo cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý; phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, lương thực là trọng tâm theo hướng đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phát huy các mũi nhọn: Công nghiệp chế biến, nông sản xuất khẩu và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, giải quyết tích cực có hiệu quả thiết thực ba chương trình lớn về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng xuất khẩu. Tiếp tục nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và củng cố quan hệ sản xuất mới; xây dựng cơ chế quản lý mới, nhất là quản lý kinh tế mới, phát huy quyền chủ động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ vững mạnh mọi mặt” ([1][8]).

          Đại hội bầu ra Ban chấp hành Tỉnh ủy gồm 46 ủy viên chính thức, 13 ủy viên dự khuyết, Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí ([2][9]).([1][8]) Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần IV. Tài liệu lưu phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Đồng Nai.

([2][9]) Ban thường vụ gồm: Phạm Văn Hy, Bí thư; Nguyễn Thị Ngọc Liên, phó Bí thư, Lê Thành Ba, phó Bí thư; các ủy viên thường vụ: Phạm Văn Nà, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Văn Thông, Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Động, Trần Đệ, Lê Đình Nghiệp, Huỳnh Văn Bình, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Minh Hoàng, Phan Văn Trang, Phạm Thị Sơn, Võ Minh Quang, Trần Văn Cường, Nguyễn Việt Nhân, Nguyễn Lan.

Comments