2.2. Những thành tựu cơ bản 10 năm đổi mới

II.2. Những thành tựu cơ bản 10 năm đổi mới :

          Mười năm đổi mới, với hai kế hoạch 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995), là một bước chuyển rất quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Do sự chuyển đổi cơ cấu quản lý từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, trình độ quản lý của bộ máy Nhà nước không theo kịp yêu cầu đổi mới; hành lang pháp luật chưa đầy đủ và chặt chẽ… cộng với tác động của tình hình ở Liên Xô và Đông Âu, thị trường truyền thống không còn, tốc độ phát triển kinh tế chậm lại, nhiều đơn vị quốc doanh bị thua lỗ phải giải thể, sắp xếp lại. Từ năm 1990 trở đi, cơ chế mới bắt đầu phát huy tác dụng tích cực, cộng thêm chính sách mới của Nhà nước huy động tối đa mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế tạo những chuyển biến phát triển tích cực.

          Trong kế hoạch 5 năm (1986-1990), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh là 2,7%.

          Kế hoạch 5 năm 1991-1995, kinh tế Đồng Nai bước vào thời kỳ phát triển tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Những thành tựu của Đồng Nai trong 10 năm đổi mới, là nền tảng, động lực để Đồng Nai khẳng định được vị trí là một tỉnh trong khu vực tam giác động lực của miền Đông Nam bộ.


Comments