2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp

Theo các tài liệu của Pháp để lại, rừng Đồng Nai trước năm 1945 có độ che phủ từ 65 - 70%. Đến năm 1965, theo các tài liệu của chế độ Sài Gòn và căn cứ trên bản đồ Pictomap, độ che phủ của rừng Đồng Nai trong rừng miền Đông Nam Bộ còn khoảng 60% nhưng rừng đã bị suy giảm nhanh do hậu quả của chất độc hóa học Mỹ và khai thác lâm sản quá mức của con người.

Sau ngày giải phóng, diễn biến của rừng về diện tích và trữ lượng rừng qua các số liệu điều tra và kiểm kê rừng như sau (số liệu: Cục thống kê Đồng Nai - Viện ĐTQHR và Chi cục kiểm lâm Đồng Nai):

Năm

Diện tích tự nhiên  (ha)

Diện rừng rừng

tự nhiên

Diện tích rừng trồng

Tổng diện tích

có rừng

Tổng

trữ lượng

ha

% so với diện tích tự nhiên

ha

 

ha

% so với diện tích tự nhiên

gỗ (m3)

Tre, lồ ô

(triệu cây)

1976

757.802

350.424

46,2

 

350.424

46,2

26.632.500

185

1983

757.802

186.446

24,6

13.855

200.321

26,4

14.831.857

115

1995

586.640

113.644

19,4

32.984

146.628

25

9.106.500

106

 Theo kết quả phúc tra rừng tự nhiên, rừng trồng và đất lâm nghiệp năm 1995 cho thấy: Đất qui hoạch cho lâm nghiệp: 190.385 ha (chiếm 32,45% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh). 


Comments