3. Tổ chức, quản lý lâm nghiệp ở Đồng Nai

Từ cuối năm 1975, trên cơ sở hợp nhất các lực lượng và tổ chức làm công tác nông lâm của khu miền Đông và các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Long Khánh cũ đã thành lập Ty lâm nghiệp Đồng Nai, Công ty lâm sản tỉnh và 7 phòng lâm nghiệp ở các huyện có rừng, làm nhiệm vụ tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chế biến lâm sản và bảo vệ rừng.

Đến năm 1980, thành lập 7 lâm trường quốc doanh, sau đó tăng lên 9 lâm trường (trong đó phân cấp huyện quản lý 5 lâm trường), 1 công ty lâm sản, 1 xí nghiệp vận chuyển lâm sản và 1 xí nghiệp chế biến lâm sản với đầy đủ trang bị kỹ thuật, 3 Trạm trồng rừng do huyện quản lý là trạm trồng rừng Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Đất. Các đơn vị sự nghiệp có: Đoàn điều tra quy hoạch rừng, Trạm giống phục vụ trồng rừng, Trường công nhân kỹ thuật lâm nghiệp, Ban quản lý rừng cấm Nam Cát Tiên.

Hệ thống lực lượng kiểm lâm có: Chi cục kiểm lâm tỉnh, được thành lập theo quyết định số 699 ngày 13 - 12 - 1967 của Bộ Lâm nghiệp, ở các huyện có các hạt kiểm lâm kết hợp với lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị được giao rừng và mạng lưới quần chúng bảo vệ rừng tại các xã có rừng, làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, ngành lâm nghiệp có hệ thống tổ chức, quản lý như sau:

- Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn: được thành lập theo quyết định số 729/QĐ.UBT ngày 16 - 3 - 1996 của UBND tỉnh Đồng Nai từ Sở Nông lâm Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất các Sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi - là cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và nông thôn.

- Chi cục kiểm lâm: 116 người, có 09 Hạt kiểm lâm (có bảng liệt kê dưới đây)

- Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên: 109 người, có Hạt kiểm lâm Cát Tiên.

- 8 lâm trường.

- 1 Ban quản lý rừng phòng hộ Trị An: 09 người.

- 1 Ban quản lý dự án lâm nghiệp: 07 người.

III.1. Các hạt kiểm lâm:

 

Số TT

Các hạt
Kiểm lâm

Số
người

Diện tích quản lý BVR (ha)

Địa bàn quản lý bảo vệ rừng

1

Hạt kiểm lâm
Vĩnh Cửu

19

72.790

Rừng các lâm trường Hiếu Liêm, Mã Đà, Vĩnh An, LT Nguyên liệu giấy Trị An.

2

Hạt kiểm lâm
Tân Phú

11

46.718

Rừng LT600 và rừng ngoài quốc doanh lâm nghiệp của huyện.

3

Hạt kiểm lâm Định Quán

16

38.270

Rừng LT Tân Phú, Công ty lâm nghiệp La Ngà và rừng ngoài quốc doanh lâm nghiệp.

4

Hạt kiểm lâm Xuân Lộc

13

20.419

Rừng LT Xuân Lộc và rừng ngoài quốc doanh lâm nghiệp.

5

Hạt kiểm lâm
Long Thành

6

3.503

 Rừng LT Long Thành.

6

Hạt kiểm lâm Nhơn Trạch

6

5.452

Rừng Sác, Nhơn Trạch.

7

Hạt kiểm lâm Thống Nhất

5

1.394

Rừng lâm trường nguyên liệu giấy Trị An và rừng trồng ngoài quốc doanh.

8

Hạt kiểm lâm
Biên Hòa

11

1.834

Rừng LT Biên Hòa, trạm Long Bình.

III.2. Các lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh:

Trên địa bàn tỉnh có 8 lâm trường quốc doanh trực thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, 01 lâm trường trồng rừng nguyên liệu giấy thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam và 01 Công ty Lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty lâm sản thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Qui mô và lao động của các lâm trường như sau:

 

STT

Tên lâm trường

Cơ quan quản lý

Diện tích lâm trường
quản lý (ha)

Số lao động

(người)

Địa điểm lâm trường

Tổng diện tích

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

Bộ máy quản lý

Công nhân

01

Cty lâm nghiệp La Ngà

Tổng Cty lâm sản

22.903

10.917

4500

35

300

Xã Thanh Sơn
huyện Định Quán

02

L âm trường nguyên liệu giấy Trị An

Tổng công ty giấy VN

6.256

 

4431

20

80

Xã Trị An,
huyện Vĩnh Cửu

03

LT. Mã Đà

Sở NN và PTNT

26.966

21.366

1.465

32

298

Mã Đà thuộc
huyện Vĩnh Cửu

04

LT. Hiếu Liêm

-

18.345

12.916

1.841

24

248

Hiếu Liêm,
huyện Vĩnh Cửu

05

LT. Vĩnh An

-

21.735

18.712

428

30

298

Xã Phú Lý,
huyện Vĩnh Cửu

06

LT.Tân Phú

-

13.317

11.169

1.025

30

319

Xã Phú Ngọc,
huyện Định Quán

07

LT. Xuân Lộc

-

8.912

1.046

3.967

22

91

Huyện Xuân Lộc

08

LT. 600

-

4.500

2.276

1.264

18

 

Xã Phú An,
huyện Tân Phú

09

LT. Long Thành

-

6.339

 

4.501

16

60

Thị trấn
Long Thành

10

LT. Biên Hòa

-

642

 

642

14

 

Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa

 

Tổng cộng

 

129.915

78.456

24.064

241

1.694

 

Comments