4. Triển vọng rừng và lâm nghiệp Đồng Nai

Rừng Đồng Nai có vị trí quan trọng về kinh tế và phòng hộ bảo vệ môi trường, là một trong những vùng rừng có vốn tài nguyên rừng phong phú, đa dạng với ưu thế của rừng ẩm nhiệt đới có sinh khối lớn và năng suất sinh học cao.

Tuy tài nguyên rừng đã suy giảm, nhưng tiềm năng rừng và đất rừng của tỉnh còn rất lớn, nếu được bảo vệ và khai thác hợp lý thì tài nguyên rừng Đồng Nai sẽ được phục hồi và phát triển, đảm bảo được yêu cầu phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng cung cấp lâm sản ngày càng tăng cho nhu cầu kinh tế - xã hội.

Theo quy hoạch đến sau năm 2000: diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 190.385 ha, chiếm 32,45% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 113.644 ha, rừng trồng đã có là 32.984 ha - Phát triển rừng và lâm nghiệp của tỉnh theo 3 mục tiêu chiến lược:

- Mục tiêu môi trường:

Bảo vệ bằng được vốn rừng hiện có của 3 loại rừng, tăng thêm diện tích có rừng và nâng cao chất lượng rừng bằng các giải pháp bảo vệ, khoanh nuôi rừng tự nhiên và rừng trồng đã có, tiếp tục trồng rừng phủ xanh hết diện tích đất trống đồi trọc 30.000 ha vào năm 2005, đưa tổng diện tích có rừng từ 146.628 ha lên 180.000 ha, đạt độ che phủ trên 30%. Nếu tính cả cây lâu năm (cây công nghiệp dài ngày và cây ăn trái) thì độ che phủ sẽ đạt trên 50% vào sau năm 2005.

Ngoài ra còn phát triển trồng cây phân tán, cây xanh đô thị và các khu công nghiệp, góp phần hình thành thảm cây xanh trên địa bàn - là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn sinh thái, làm nền tảng tạo nên môi trường sống và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thế kỷ mới.

- Mục tiêu kinh tế:

Trồng rừng mới và chăm sóc nuôi dưỡng rừng sản xuất, đảm bảo trữ lượng rừng tăng từ 63 m3/ha lên 100 m3/ha. Giải pháp chủ yếu là trồng rừng thâm canh, đa dạng hóa cây trồng, ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng rừng như tuyển chọn giống, tạo cây con, thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và sản lượng rừng trồng gỗ lớn, đưa năng suất rừng trồng nguyên liệu giấy từ 5 m3/ha/năm lên 10 - 15 m3/ha/năm.

Theo báo cáo khảo sát xây dựng Đề án đóng cửa rừng tự nhiên ở Đồng Nai của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: đến năm 2005 nhu cầu mỗi năm cần khoảng 200.000 m3 gỗ và 40.000 site củi. Để đáp ứng nhu cầu đó, bắt đầu từ năm 1999 trở đi mỗi năm trồng 2000 ha rừng tập trung và đẩy mạnh trồng cây trong nhân dân, đồng thời khuyến khích nhập khẩu gỗ, phát triển các công nghệ chế biến tiết kiệm gỗ, phát triển chế biến hàng mộc từ gỗ rừng trồng để thay thế gỗ rừng tự nhiên, dùng các chất liệu khác thay thế củi chất đốt và vật liệu xây dựng bằng gỗ.

- Mục tiêu xã hội:

Thực hiện các chương trình phát triển lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế - xã hội nông thôn vùng rừng, tổ chức giao đất lâu dài cho các hộ dân để sản xuất kinh doanh lâm - nông nghiệp, có chính sách khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo trong dân cư, nhất là nơi có đồng bào dân tộc và dân di cư sống ở vùng rừng là yếu tố quyết định bảo vệ rừng và phát triển tài nguyên rừng hiệu quả.

Với các mục tiêu định hướng chiến lược đã đặt ra, cùng với các chính sách phù hợp, đầu tư thích đáng, thực hiện tốt các chương trình dự án quốc gia, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế... sẽ mở ra triển vọng phát triển rừng và phát triển lâm nghiệp Đồng Nai trong tương lai, đảm bảo phát huy vai trò bảo tồn thiên nhiên, phòng hộ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Comments