2. Nghề cá hiện nay

Toàn tỉnh hiện có 4766 hộ với hơn 10.800 lao động tham gia khai thác, nuôi thủy sản. Nghề khai thác, đánh bắt thủy sản trên các sông ngòi, hồ, bàu, đập lớn là một trong những nghề đã có từ lâu đời. Ngoài ra nghề nuôi thủy sản mới được phát triển mạnh vào những năm sau giải phóng, chủ yếu tận dụng các mặt nước ao, hồ, mương, rạch, ruộng trũng...


Comments