Chương 4: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đồng Nai hình thành và phát triển khá sớm, ngay từ thời người cổ đã có nghề thủ công làm ra các công cụ như đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, gốm, gạch nung..., trong đó một số sản phẩm có niên đại hàng ngàn năm.

Từ khi Pháp đánh chiếm Nam Bộ, nhất là từ khi chính quyền Sài Gòn ra sắc lệnh thành lập Khu kỹ nghệ Biên Hòa năm 1963 thì ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đồng Nai có bước phát triển mới cả về lượng và chất. Đến năm 1975, ngành công nghiệp Đồng Nai (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp) đứng hàng thứ 2 ở miền Nam (sau Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 - 4 - 1975 đến nay, sau 21 năm (1975 - 1996) khôi phục và phát triển, ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai từ chỗ lệ thuộc vào nước ngoài về nguyên liệu, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật - nay đã trở thành một trong những ngành kinh tế phát triển của tỉnh và đứng thứ 4 trong cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

ĐỊA PHƯƠNG

1993

1994

1995

Toàn quốc

20.412

23.214

26.584

Hà Nội

1290

1.707

1.892

T.P Hồ Chí Minh

5.722

6.539

7.544

Bà Rịa - Vũng Tàu

3.342

3.679

4.022

Đồng Nai

619

711

819

(Số liệu: Tổng cục thống kê năm 1996)

Ngành công nghiệp Đồng Nai (bao gồm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp) tăng trưởng hàng năm khá cao và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh qua các năm: năm 1990 tỷ trọng ngành công nghiệp mới chiếm 20,6% GDP trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, năm 1996 chiếm 43,4%, năm 1998 chiếm tới 48,0%

 Năm 1996, toàn tỉnh có 6.924 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó công nghiệp quốc doanh trung ương (QDTW) có 41 cơ sở; công nghiệp quốc doanh địa phương (QDĐP) 30 cơ sở; kinh tế tập thể (HTX tiểu thủ công nghiệp) 6 cơ sở; kinh tế tư nhân 290 doanh nghiệp; kinh tế hỗn hợp (gồm các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn) 40 cơ sở; kinh tế cá thể (các doanh nghiệp nhỏ) 6.440 cơ sở; doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNĐTNN) đã đi vào hoạt động là 77 cơ sở.

Đến năm 1998 có 7.131 cơ sở sản xuất công nghiệp đang hoạt động, trong đó 39 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do trung ương quản lý, 25 DNNN do địa phương quản lý, 5 cơ sở kinh tế tập thể, 247 doanh nghiệp tư nhân, 47 cơ sở kinh tế hỗn hợp, 6650 doanh nghiệp nhỏ, 118 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đi vào hoạt động.

Trong những năm đầu của thập niên 90, đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai luôn đứng thứ 3 toàn quốc cả về số dự án và tổng vốn đầu tư (sau Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội), nhưng đến năm 1997 và 1998 đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai bắt đầu giảm sút so với một số tỉnh.

Lực lượng lao động trong ngành công nghiệp tăng nhanh chóng, nhất là từ khi có Luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: năm 1996 tổng số lao động trong ngành công nghiệp là 106.106 người, năm 1997 là 114.607 người, năm 1998 có 121.426 người.


Comments