3. Định hướng giao thông vận tải đến năm 2010

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, sản lượng hàng hóa tăng nhanh, nhất là sản xuất công nghiệp; nhu cầu về lao động cho sản xuất, trong thời gian tới sẽ có mức tăng dân số về cơ học cao. Theo dự báo của Cục thống kê và Sở giao thông vận tải đến năm 2010 dân số tỉnh Đồng Nai sẽ là 2.816.125 người. Khối lượng hàng hóa vận chuyển là 43.501.508 tấn, trong đó:

 - Nhu cầu vận chuyển nông sản, trồng trọt, chăn nuôi: 2.523.000 tấn

 - Nhu cầu vận chuyển lương thực thực phẩm: 2.535.238 tấn

 - Nhu cầu vận chuyển công nghệ phẩm: 16.313.066 tấn

 - Nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất: 496.700 tấn

 - Nhu cầu vận chuyển sản phẩm lâm nghiệp: 3.531.000 tấn

 - Nhu cầu vận chuyển sản phẩm hàng hóa công nghiệp: 14.482.460 tấn

Trong số khối lượng hàng hóa cần vận chuyển trong thời gian tới thì 80% là do phương tiện vận tải đường bộ đảm nhận.

Theo quy hoạch tổng thể của tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 880/TTg ngày 23 tháng 11 năm 1996 thì mạng lưới giao thông dựa trên màng lưới giao thông hiện có, căn cứ đặc điểm kinh tế, dân cư và hàng hóa từng vùng để xây dựng màng lưới giao thông liên hoàn nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong nội tỉnh và ra ngoài tỉnh có hiệu quả, phải đảm bảo mỹ quan và an toàn.

Phương hướng mục tiêu quy hoạch xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông của tỉnh như sau:


Comments