1.4.1. Bộ máy quản lý thuế - tài chính

Những ngày đầu giải phóng, trên cơ sở địa lý hành chánh - bộ máy tài chánh - thuế cũng được hình thành các ty tài chánh tương ứng: Ty tài chính Bà Rịa – Long Khánh, Ty tài chính Tân Phú và Ty tài chính Biên Hòa. Các Ty tài chính này trực thuộc Ban kinh tài miền Đông Nam bộ, do ông Nguyễn Văn Y làm trưởng ban, trụ sở đóng tại Long Thành.

Ngày 1-1-1976 thành lập Ty tài chính Đồng Nai (tiền thân là Ban kinh tài Đông Nam bộ) trên cơ sở hợp nhất các ty tài chính trước đây do ông Phan Cao Tường làm Trưởng ty (riêng Ty tài chính Biên Hòa năm 1976 chuyển thành Phòng tài chính Biên Hòa cho đến ngày nay). Ty tài chính thời kỳ này vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách, vừa thực hiện nhiệm vụ lập bộ và thu thuế theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

Từ ngày thành lập đến nay trải qua nhiều đợt cải cách hành chính, Ty tài chính cũng lần lượt thay đổi tên và bộ máy quản lý và nội dung hoạt động.

Lúc đầu thành lập, bộ máy của Ty tài chính gồm có các bộ phận Phòng thuế công thương nghiệp, Phòng thu quốc doanh và Chi cục thu quốc doanh  trung ương, Phòng thuế nông nghiệp, Phòng ngân sách, Phòng tài vụ, Phòng bảo hiểm, Phòng tổng dự doán, Phòng phân phối lưu thông, Phòng tổ chức hành chánh và Ban thanh tra.

Mỗi huyện và thành phố Biên Hòa có 1 Phòng tài chánh để quản lý tài chính, lập bộ và thu thuế ở huyện, thành phố.

Tổng biên chế  của Ty tài chính lúc này vào khoảng 100 cán bộ, nhân viên (bao gồm cả nhân viên của các phòng tài chính huyện và thành phố Biên Hòa).

Năm 1977, tách một bộ phận của Ty tài chính để thành lập Ngân hàng kiến thiết, do ông Bình làm giám đốc.

Năm 1979, lập thêm Ban xổ số kiến thiết Đồng Nai, sau đó đổi tên thành Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai hoạt động cho đến ngày nay.

Năm 1980, tách Phòng thuế công thương nghiệp thành Chi cục thuế công thương nghiệp, do ông Phạm Mạnh Thiều, Phó ty tài chính kiêm Chi cục trưởng.

Năm 1983, Ty tài chính được đổi tên thành Sở tài chính Đồng Nai, do ông Phạm Mạnh Thiều làm Giám đốc sở. Đến năm 1990, giải thể Ủy ban vật giá tỉnh và chuyển chức năng vật giá sang cho Sở tài chính, vì vậy lúc này Sở tài chính cũng được đổi tên thành Sở tài chính - vật giá hoạt động cho đến ngày nay. Cũng trong năm này thành lập Chi cục thuế nông nghiệp và Chi cục thu quốc doanh  do ông Thắng Phó giám đốc sở kiêm trưởng các chi cục  này.

Năm 1988, thành lập Chi cục thu quốc doanh trên cơ sở nhập Phòng thu quốc doanh và Chi cục thu quốc doanh trung ương.

Từ năm 1990, cùng với quá trình cải cách hành chính và cải cách một bước về thuế, bộ máy tài chính - thuế Đồng Nai được tổ chức thành 4 bộ phận riêng biệt:

- Sở tài chính - vật giá làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính – giá cả và ngân sách nhà nước.

- Cục thuế có nhiệm vụ lập bộ thuế và quản lý thuế.

- Kho bạc nhà nước của tỉnh thu thuế và chi ngân sách.

- Các Công ty bảo hiểm thực hiện các dịch vụ: bảo hiểm xã hội, xe cơ giới, hỏa hoạn, hành khách, hàng hóa, nhân thọ, y tế...

Đến năm 1994, thành lập Cục đầu tư phát triển để thực hiện nhiệm vụ quản lý, cấp phát nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển.

Tiếp đến năm 1995, thành lập Cục hải quan, Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, nhiệm vụ của nó đúng như tên gọi.

Đến tháng 7-1997, thực hiện Luật ngân sách, ở tỉnh thành lập thêm Phòng ngân sách xã, tại các xã thành lập Ban ngân sách xã, tại các huyện vẫn không có gì thay đổi.

Đội ngũ cán bộ ngành thuế và tài chính năm 1997 có đến 1.253 cán bộ, trong đó có 395 người có trình độ đại học, 345 trung học và 513 sơ cấp. 

Comments