Phụ lục 9: QUY MÔ VÀ CƠ CẤU THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG NĂM 1997

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ , PHƯỜNG NĂM 1997

 

 

TÂN

PHÚ

LONG KHÁNH

ĐỊNH QUÁN

XUÂN LỘC

VĨNH CỬU

LONG THÀNH

THỐNG NHẤT

NHƠN TRẠCH

BIÊN HÒA

Tổng thu (tỷ đồng)

6,60

7,38

6,637

10,98

4,33

5,43

9,18

2,60

9,96

Tổng chi (tỷ đồng)

6,64

6,73

5,15

8,66

3,28

4,53

8,72

2,13

9,14

Số xã thu chi < 200 triệu

-

-

-

-

2

5

-

-

-

3- Số xã thu chi từ 200 - 350 triệu

9

8

3

7

4

13

17

9

14

4-Số xã thu chi từ 350-500 tr đ

8

7

5

5

1

-

7

3

9

5-Số xã thu chi từ 500-1000 triệu

1

2

6

8

2

1

1

-

3

6-Số xã thu chi trên 1000 triệu

-

1

-

1

1

-

-

-

-

7-Tổng cộng

18

18

14

21

10

19

25

12

26

 

Comments