2. Văn học chữ viết

Cùng với những thành tựu rực rỡ của văn học dân gian, văn học viết (văn học thành văn) Đồng Nai đã có những đóng góp to lớn vào kho tàng văn hóa của một vùng đất lịch sử. Khác với văn hóa dân gian có chiều dài trên 300 năm, kể từ khi vùng đất Biên Hòa có đông dân cư, nhất là người Việt đến sinh sống, văn học thành văn hình thành vào lúc vùng đất này phát triển nhiều mặt, đặc biệt là giáo dục và sự xuất hiện của tầng lớp trí thức Nho học. Bởi vậy, những phác thảo dưới đây về văn học viết (gọi tắt là văn học - B.Q.H) sẽ gắn liền với các giai đoạn lịch sử của Biên Hòa - Đồng Nai. Mặt khác, khi đề cập đến văn học Đồng Nai không thể không đặt trong bối cảnh chung của cả Nam bộ cũng như văn học miền Nam trong nền văn học dân tộc. Văn học viết Đồng Nai là sản phẩm của các tác giả sinh trưởng tại quê hương Biên Hòa và có thể ở nơi khác nhưng gắn bó và sáng tác về vùng đất này. 


Comments