Chương 4: Kiến trúc và mỹ thuật truyền thống

Những di tích kiến trúc và mỹ thuật cổ xưa của đất Đồng Nai đến nay hầu như không còn gì. Thời gian và chiến tranh đã tiêu hủy sạch. Thực tế này đã cho thấy việc tìm hiểu lịch sử kiến trúc và mỹ thuật của vùng đất này chỉ có thể căn cứ trên những gì ít ỏi còn sót lại và chủ yếu là những thành tựu trên dưới một trăm năm nay. Tuy nhiên để có thể hình dung được tiến trình lịch sử của kiến trúc và mỹ thuật ở đây, trước hết cần điểm qua những nét chính dựa trên các tài liệu thư tịch.


Comments