4.2. Mỹ thuật Đồng Nai

Cũng như các công trình kiến trúc cổ, mỹ thuật truyền thống và dân gian Đồng Nai cũng không được tác giả các thư tịch Hán - Nôm lưu tâm đến. Chính vì vậy, ngày nay chỉ có thể tìm hiểu mỹ thuật ở Đồng Nai qua những gì còn sót lại và nổ lực phác họa lại tiến trình lịch sử của chúng là sự đoán định trên cơ sở cứ liệu ít ỏi mà có thể có được. Để tiện cho việc tiếp cận các đối tượng khảo cứu, chúng tôi lần lượt tìm hiểu những thành tựu mỹ thuật theo từng chất liệu: gốm, gỗ, đá.


Comments