5.A. Phát hành sách

        Công ty phát hành sách Đồng Nai đưọc thành lập theo Quyết định số 905/QĐTC ngày 25 tháng 9 năm 1976 của UBND tỉnh Đồng Nai; Giám đốc đầu tiên là Lê Minh Trưng (9-1976 – 6-1983), từ 7-1983 – 11-1984, Lê Hải Lý được giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc; tháng 12-1984, Đặng Quang Hải được bổ nhiệm Giám đốc cho đến tháng 8-1992; từ tháng 9-1992, Lê Hải Lý giữ nhiệm vụ Giám đốc. Nhiệm vụ của công ty là phục vụ và kinh doanh văn hóa phẩm và dịch vụ văn hóa, thông tin. Trong 24 năm qua, công ty đã phục vụ nhiệm vụ chính trị 6.720.000 bản sách và hơn 7.325.000 đơn vị văn hóa phẩm khác, chuyển giao sách tài trợ cho 215 thư viện, trường học vùng sâu vùng xa; kinh doanh 16 triệu bản sách, 20 triệu bản văn hóa phẩm, đạt doanh số 62 tỉ đồng. Với thành tích ấy, Công ty phát hành sách đã được Bộ văn hóa thông tin tặng 15 Bằng khen, và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Comments