Chương 6: Thể dục – Thể thao

Thể dục - thể thao là một trong những nhu cầu thiết yếu gắn với đời sống xã hội và quá trình hình thành, phát triển xứ Đồng Nai. “Vốn liếng” ban đầu của sự nghiệp này vẫn là nguồn tài sản, kinh nghiệm trong hành trang của ông bà ta mang theo từ thuở khẩn hoang; đến vùng đất mới có sự cải biến cho phù hợp với điều kiện của địa phương, chọn lựa bổ sung để thích ứng với các quan hệ giao lưu văn hóa trên nền tảng phát huy các nhân tố cội nguồn; dần dần phát triển từ kinh nghiệm dân gian đến kỹ thuật hiện đại; mở rộng nhiều bộ môn, hình thành các tổ chức trong phong trào quần chúng và lực lượng chuyên môn; đạt nhiều kết quả về phong trào cũng như về thành tích nâng cao.


Comments