1. Giáo dục Biên Hòa - Đồng Nai trước năm 1861

Nền giáo dục và khoa cử ở Biên Hòa - Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Biên Hòa), cũng như các tỉnh Nam bộ, từ buổi đầu đến năm 1861 (năm có kỳ thi Hương cuối cùng ở Nam bộ), về cơ bản nằm trong nền giáo dục và khoa cử của chế độ phong kiến. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác ở Nam bộ, giáo dục tại Biên Hòa không phải là một “phiên bản” của giáo dục chính thống thời bấy giờ. Mỗi bước đi của nó mang dấu ấn lịch sử, địa lý của một vùng đất mới khai phá, vừa tiếp thu những cái có sẵn ở Đàng Ngoài, vừa mang cốt cách của những người đi mở cõi.


Comments